zelfontplooiing coaching opleidingen

Centrum GEA

centrum GEA

loopbaancheques
KMO portefeuille
Vlaamse overheid


Jaaropleidingen

INTUITIEVE ONTWIKKELING - PSYCHODYNAMICA

Wil je kennis maken met energiewerk? Wil je steviger in het leven staan en beter je grenzen leren aangeven? Wil je je energiebalans beter leren beheren? Wil je toegang hebben tot de krachten in je onderbewuste? Heb je interesse in natuurlijk genezen , in heelwording op mentaal, emotioneel en relationeel vlak? Of wil je anderen leren coachen met gebruik van je intuïtie? Dan is onze opleiding Psychodynamica echt iets voor jou.

Intuïtie en innerlijk weten als levenskompas

Wat is Psychodynamica ?

Energie is de essentie van alles wat bestaat en leeft. De energiepatronen die je gedachten, gevoelens en gedragingen vormen, vind je terug in je energieveld en energetische anatomie. Psychodynamica leert die energiepatronen waarnemen en duiden door het trainen van de innerlijke zintuigen. Hierdoor word je je meer bewust van wat binnenin leeft. Daarnaast verscherpt je begrip van de diepe innerlijke structuur bij anderen.
Door bewust en liefdevol in te grijpen in die energiepatronen, kan je deze laten transformeren. Zo bijvoorbeeld kunnen afremmende overtuigingen en onverwerkte emoties op een gerichte manier oplossen. Psychodynamica onthult hoe dit op een ecologische wijze kan gebeuren via kleur, klank, aanraking en beweging.

Voor wie?

Het psychodynamica-energiewerk is bestemd voor ieder die zichzelf en de wereld rondom zich beter wil leren kennen en begrijpen. Het is beroepsmatig zinvol indien je een diepgaande mensenkennis nodig hebt of indien je snel beslissingen dient te nemen op basis van geringe of moeilijk verifieerbare informatie. We denken ondermeer aan selectiebureaus die een snellere en meer effectieve personeelsselectie willen bewerkstelligen dankzij extra energetische inzichten of aan managers die vergaande strategische beslissingen moeten nemen op basis van summiere of onzekere informatiebronnen. De opleiding is zeker voor jou bestemd wanneer je je persoonlijkheid wil ontwikkelen, wanneer je steviger in het leven wil staan of beter je grenzen wil leren zetten en aangeven. Of, heb je interesse in natuurlijk genezen en in heelwording op mentaal, relationeel of emotioneel vlak? Wens je bewustzijnsverruiming te stimuleren? Of, wil je je intuïtie aanscherpen en je innerlijk weten hanteren als belangrijk levenskompas? Ook dan is de opleiding aan te raden. De twee jaren ter specialisatie zijn warm aan te bevelen indien je nu of in de nabije toekomst anderen energetisch wilt begeleiden. Deze extra jaren richten zich ondermeer tot therapeuten, paramedici, dokters, verplegers, bejaardenbegeleiders en opvoeders, mensen uit het onderwijs, palliatieve zorgverleners en familiale hulpverstrekkers. We denken ook aan hrm-managers die professionelen adequater willen begeleiden op hun carrièrepad.

Resultaat

Je innerlijke waarneming verfijnt. Je bent in staat de diepe innerlijke structuur van jezelf, je omgeving en relaties waar te nemen en te duiden. Er ontstaat een brede opening naar het onderbewuste waarbij de communicatie met onbewuste drijfveren meer direct en tastbaar is. Je intuïtie groeit. Het contact met je wezen en innerlijke weten intensifieert. Je verwerft heldere inzichten in je levensdoelen en ziet duidelijk de weg naar de realisatie ervan. Je persoonlijkheid ontplooit verder. Je leert grenzen zetten en aangeven, en wordt opmerkzaam voor het verschil tussen jouw energie en die van anderen. Psychodynamica stelt je in staat energie uit te wisselen met de omgeving en de eigen energie te bundelen. Het vermogen wordt ontwikkeld om zelf, van binnenuit, antwoorden te formuleren op concrete vragen in je dagelijks leven. Tevens versterkt je vermogen om neutraal en liefdevol in het hier en nu aanwezig te zijn met respect en appreciatie voor jezelf en de ander. Verder leer je je energiestroom zuiveren met een heelwording op fysiek, emotioneel, mentaal of transpersoonlijk vlak. Je verbinding met de aarde wordt in evenwicht gebracht met de kosmos. Je ervaart bij dit alles de diepe betekenis en de kracht van kleur, klank, aanraking en beweging. Kortom, psychodynamica creëert zelfgenezing, bewustzijnsverruiming en een versnelde innerlijke groei. Hierdoor trek je automatisch mensen en situaties aan die direct aansluiten bij je levensplan en je diepste aspiraties.
In de specialisatiejaren verwerf je de technieken en vaardigheden om het heelwordingsproces bij anderen te laten gebeuren. Psychodynamica scherpt de vaardigheden aan om personen en deelpersoonlijkheden energetisch te lezen en te helen. Je raakt vertrouwd met het helen en lezen van groepen, relaties, projecten, situaties, gebouwen, ruimten en plaatsen op aarde. Je bent in staat bewustwordingsprocessen ecologisch te begeleiden met een zuiver en neutraal taalgebruik

Lesgevers

Els Van Hoogenbemt doceert deze cursus vanuit haar jarenlange ervaring als lesgever en energiecoach.

Zij slaagt er steeds opnieuw in de deelnemers liefdevol te ondersteunen doorheen een versneld groeiproces op fysiek, emotioneel, mentaal en transpersoonlijk vlak.

Zij wordt bijgestaan door assistenten met een ruime ervaring in psychodynamica. Er wordt gestreefd naar minstens één begeleider per zeven deelnemers. De ondersteuning van lesgever en assistenten biedt tijdens de lessenreeksen de veiligheid en stimulans om door het, vaak intense, proces van verandering te gaan.

Joost Vanhove behoort tot de eerste generatie internationaal erkende NLP trainers in Vlaanderen. Hij heeft 25 jaar ervaring in coaching, psychotherapie, energiewerk, vormingswerk en in het geven van trainingen. In 2007 publiceerde hij het boek Het Gouden Geschenk, over Zelf-Integratie, een procedé voor (zelf)coaching, ontwikkeld in GEA.

Opbouw lessenpakket

1ste jaar: intuïtieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming

Module 1: De Kracht van Kleur
De essentie van alles wat leeft is puur energie, vibratie, licht. Transparant licht is zuiver bewustzijn. De fundamenten van dit licht, dit bewustzijn worden gevormd door de zeven regenboogkleuren. Zij vertegenwoordigen de belangrijke kwaliteiten nodig om een vervullend leven te leiden. Deze module leert op een speelse en gevoelvolle wijze de diepere betekenis van de kleuren kennen en ervaren. Hierdoor verruimt je bewustzijn. Je krijgt contact met de kleuren uit jouw innerlijke leven en met de specifieke gedachte-inhoud, gevoelswaarde en lichaamsgewaarwording die eraan gekoppeld zit. Psychodynamica toont hoe de kracht van kleur kan aangewend worden in je dagelijkse leven. Een kleur- of lichtbad kan bijvoorbeeld diep ontspannen en weer opladen. Je ontdekt welke kleurenergie je nodig hebt en hoe deze kan opgenomen worden. Je ervaart welke kleuren kunnen verhelderen. Via geleide fantasie, meditatie en beweging maak je kennis met de basisprincipes van het psychodynamica-energiewerk.

Module 2: De Kracht van Klank
Je wordt bewust van de impact van klank. Klank werkt diep door. Je ervaart het effect van je stem en het noemen van je naam, de kracht van klankschalen of andere helende muziekinstrumenten. Je ondervindt de kracht van dit medium om belemmerende patronen zoals diepgewortelde, beperkende overtuigingen of oude, opgestapelde emoties los te trillen en te transformeren. Deze module onthult hoe klanken gericht te kiezen en helend te laten doorwerken op delen van je lichaam of energieveld. Op een gelijkaardige manier kan je ook de energie van je woning, werkplaats of bedrijfsruimte opfrissen en helder houden. Verder zal je leren om klank opnieuw te ervaren als de oertrilling. Het medium brengt je bij jouw essentie, bij de kern van waaruit jouw eigen oerklank ontstaat. Deze oerklank, jouw referentie, is in staat je op te laden met pure scheppingskracht. Daarnaast wordt gestart met de ontwikkeling van je krachtbasis via Light Body groeiwerk.

Module 3: De energetische anatomie deel I, de chakra’s 
Deze module zorgt voor een eerste en diepgaand contact met de energetische centra. Je wordt begeleid om jouw energieveld verder te exploreren en de chakra’s of energiecentra in jouw lichaam waar te nemen met behulp van de innerlijke zintuigen. Daarna gaat de aandacht naar de specifieke invloed van kleur, klank, aanraking en beweging op de belangrijkste energiecentra in jouw lichaam. Je leert deze energiecentra systematisch zuiveren. Op die manier komt er meer evenwicht in de bewustzijnsfuncties rond de thema’s waarmee deze centra verband houden: werk, overleving, lichamelijke gezondheid, emoties, seksualiteit, levensdoelen, relaties, zelfbeeld, communicatie, inzicht, kennisverwerving.
Tot slot worden de ingeoefende technieken en vaardigheden ter zuivering van de energiecentra uitgebreid met het oog op een breder toepassingsgebied, namelijk voor het helen van relatiepatronen en het ophelderen van situaties.
Deze module bevat eveneens het tweede deel van Light Body groeiwerk, en geeft aan hoe de Light Body Centra zich verhouden tot de energiecentra in het lichaam.

2de jaar: Intuïtieve ontwikkeling en transpersoonlijke psychologie

Module 4: De Tijdslijn
De tijdslijn staat symbool voor het verleden, het heden en de toekomst. Deze module boort de schat aan informatie en levenservaring uit het verleden aan die in het onderbewuste op de tijdslijn verscholen ligt. Reïncarnatie is hierbij de werkhypothese. Zo vind je vergeten antwoorden terug. Je krijgt toegang tot vroeger ontwikkelde vermogens. Of, je leert de oorzaken van actuele moeilijkheden opsporen in het verleden en nadien genezen. Diepgewortelde, beperkende overtuigingen ontstaan bijvoorbeeld vaak door onbewuste conclusies die je – soms heel ver – in het verleden gemaakt hebt. De oefeningen op de tijdslijn helpen het verleden herschrijven: vooropgestelde ideeën worden vervangen door meer ondersteunende overtuigingen; meteen ontstaan nieuwe mogelijkheden in het heden, met als gevolg meer vrije keuze voor de toekomst. Tevens komt het laatste deel van Light Body groeiwerk aan bod. Het betreft het contact met energetische frequenties die vooral op causaal niveau actief zijn. Dit slot is een prima aanvulling op het transpersoonlijke niveau, waarop grotendeels gewerkt wordt in de oefeningen op de tijdslijn als het gaat om genezing van collectief onderbewuste inhouden.

Module 5: De energetische anatomie deel II, de schijven
In het kleur-, klank- en tijdslijnwerk wordt nu verdieping en integratie gebracht. Er wordt hierbij gewerkt rond enkele specifieke thema’s zoals partnerrelatie, man- en vrouwbeeld, relatie met ouders en familie, conceptie, geboren worden, sterven, slapen en dromen, geld, werk en materiële welvaart.
Parallel aan dit themawerk komt de verdere uitbouw van de energetische anatomie aan bod. Els Van Hoogenbemt werkte een bestaand idee rond energieringen uit tot een coherent en vervolledigd schijvenconcept. De schijven vormen belangrijke schakels tussen het wezen enerzijds en de persoonlijkheid anderzijds: zij zijn de brug tussen de oorspronkelijke essentie en de uiteindelijke manifestatie ervan in het lichaam en energieveld. In deze module krijg je een duidelijk inzicht in de functie en werking van deze kleurschijven. Je innerlijk waarnemingsvermogen verfijnt. Deze intense module is van vitaal belang om bij technieken van natuurlijk genezen door te dringen tot op causaal niveau.

3de jaar: Natuurlijk genezen met focus op de ander

Module 6 : “Healing” technieken en vaardigheden
De verworven technieken en vaardigheden voor heelwording bij jezelf worden nu verder uitgediept om een ecologisch verantwoord heelwordingsproces tot stand te brengen in je omgeving. Hiertoe train je eerst om, door innerlijke waarneming, de diepere realiteit te observeren achter elke verschijningsvorm van mens, dier, plant, voorwerp, gebouw en situatie. Door het steeds groeiend begrip en inzicht in die diepere realiteit wordt het mogelijk om de omgeving op een harmonische manier te verhelderen, weer heel te maken. Een belangrijke voorwaarde hiertoe is wel dat je leert leven vanuit een neutrale en liefdevolle aandacht: een aanwezig zijn, dat niet doet, maar laat gebeuren. Het frequente contact met deze bewustzijnstoestand, en de training om deze toestand te stabiliseren in je leven, werken bijzonder genezend voor jezelf. Het genezen van anderen is het grootste geschenk van zelfgenezing dat je aan jezelf kan geven.

Module 7: Communicatie en healing; stage
Healing zoals aangeleerd in module 6, is een krachtig medium. Healing beschrijft de realiteit als energiepatronen; ze harmoniseert en verheldert deze energiepatronen. Bij ‘reading’, het energetisch lezen, komt een heel ander aspect aan bod, namelijk de interpretatie van de energiepatronen en de bewustwording door het woord. Hiertoe krijg je in een eerste fase technieken aangeboden om de betekenis te begrijpen van de waargenomen energiepatronen. Je leert gedachten, gevoelens en lichaamsfuncties van elkaar onderscheiden en hun inhoud duiden. Je leert waarnemingen ordenen en er de juiste innerlijke formulering voor vinden. In een tweede fase wordt dan geoefend om die innerlijke formulering te vertalen naar een heldere, verbale communicatie met de persoon die je healt.

4de jaar: Specialisatie tot energetisch consulent

Module 8: Energetisch lezen, deel 1: inoefenen van reading modellen
Deze “reading” techniek en vaardigheid wordt eerst toegepast op de persoon en later verder uitgebouwd voor het energetisch lezen van situaties en relaties. Je leert familieverhoudingen en andere (onbewuste) relatiepatronen interpreteren. Je gaat hun ontstaan en oorzaak in het verleden opsporen. Contract healing komt aan bod om oude, niet ondersteunende afspraken met anderen te vernieuwen of beëindigen. Daarnaast krijgt het werken met deelpersoonlijkheden een bijzondere aandacht. Er is aandacht voor het energetisch lezen en healen van zwaar zieken, stervenden en niet-belichaamde wezens, alsook voor het lezen en helen van groepen, wereldgebeurtenissen, gebouwen, ruimten en plaatsen op aarde. Tot slot wordt er nog een nieuw aspect van energetisch lezen voor het voetlicht geplaatst. Het betreft technieken om de gelezen persoon zelf bepaalde - vaak cruciale punten – te laten verwoorden tijdens het “reading” proces. Hierbij wordt ondermeer beroep gedaan op regressietechnieken en NLP processen.

Module 9: Energetisch lezen, deel 2: Integratie en begeleiding, stage en eindwerk
Alle technieken en vaardigheden aangereikt tijdens de opleiding worden nu verder ingeoefend. Dit gebeurt zowel in oefensessies met medestudenten als met andere geïnteresseerden. Alle oefensessies worden nauwgezet gevolgd, begeleid en gespijsd met feedback. Je ontvangt tevens een antwoord op je vragen en twijfels bij het energiewerk dat je uitvoert in je praktijk, kantoor of bedrijf. De leermomenten in groep bieden ervaringsuitwisseling als extra dimensie.

Het assisteren van minimum 1 jaar in de basisopleiding psychodynamica (1e & 2e jaar) wordt aanbevolen.

Intake-sessies:
Een gratis en vrijblijvend intake-gesprek met Els Van Hoogenbemt of Joost Vanhove is noodzakelijk voordat je je inschrijft in het eerste jaar.
Hierin wordt besproken met de trainer of deze opleiding overeenstemt met je verwachtingen. De trainer krijgt zicht op de actuele thema's in je leven.

Enkele getuigenissen van studenten : 

 • “Mijn voortdurende zoektocht naar mezelf bracht me bij Centrum GEA. Het voelde als thuiskomen. In een aangenaam kader word je liefdevol, attentvol  begeleid in de zoektocht naar wie je werkelijk bent. Alles gaat als vanzelf, spontaan. De materie wordt goed opgebouwd en overzichtelijk gebracht. Theorie wordt afgewisseld met praktijkoefeningen, een mooie balans. Ik voel me krachtiger, sterker, meer in mijn kern staan. Het is gewoon geweldig te merken dat je zo’n vooruitgang boekt in je persoonlijke groei. Echt een aanrader voor eenieder die naar zichzelf op zoek is, naar harmonie en vrede met zichzelf.” – Loes Van Eynde (huisvrouw)
   
 • “Wat je leert, kan je onmiddellijk ervaren tijdens de les dankzij de oefeningen. Bijgevolg ga je na elke les naar huis met het gevoel dat er weer iets is opgehelderd. En dat blijft dagelijks doorwerken. Ik blijf veranderen in de positieve zin. Het verruimt mijn visie op het leven.” – Greet Mayaert (zaakvoerder The Kensho Company)
   
 • “De cursus Psychodynamica helpt me om sneller signalen op te vangen bij studenten met (leer-) moeilijkheden. Dankzij het centerend effect van de opleiding, kon ik ook beter het evenwicht bewaren tussen wat ik zou willen doen en mijn draagkracht. Dit kwam de werksfeer voor mezelf en mijn collega’s ten goede.” – Leen, praktijkassistent UGent faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
   
 • “Het verdiepen van de innerlijke zintuigen laat me zowel professioneel als privé toe om mensen beter aan te voelen. Het stelt me in staat om gemakkelijker om te gaan met beperkende gedachten of ervaringen van alledag. De ‘tools’ die je meekrijgt zijn praktisch te gebruiken.” – Stijn De Mets (Osteopaat)
   
 • “Het eerste jaar is zeer verrijkend en verruimend geweest, zeker ook op professioneel vlak. Ik werk op een school en heb veel contact met lectoren, studenten, externen, … Mijn zelfvertrouwen is gegroeid, ik kan mij beter afschermen en bij mezelf blijven. Ik voel me krachtiger in mijn manier van zijn en doen. Ik heb ook geleerd om situaties meer lost te laten en in het moment aanwezig te zijn. In het algemeen voel ik me beter ‘in mijn vel’ zitten.” – Frieda Scheirs (zorgcoördinator)
   
 • “De cursus heeft mij op een bepaalde manier terug wat ‘losser’ gemaakt in mijn job. Het doet je terug wat ruimer denken en je kunt alles weer in een breder perspectief plaatsen. Je begint beetje bij beetje terug te voelen welke aspecten van je job nog bij je passen en welke niet. Er onstaan nieuwe mogelijkheden wardoor je je terug vrijer voelt om enig welke richting uit te gaan.” – Silke Devriese (vroedvrouw)
   
 • “De cursus leert me om beter bij mezelf te blijven en voor mezelf te zorgen. Ik kan mezelf nu ook beter afbakenen in het contact met anderen. Dit laatste geeft me meer rust, wat toch wel belangrijk is voor mijn werk. Iedereen die met mensen werkt, kan zeker wat opsteken van deze opleiding. Het is een luxe om kennis te verwerven waarbij zelfzorg voorop staat.” – Veerle Degrieck
 • “Psychodynamica is voor mij een allesomvattende cursus. De eerste 2 jaren zijn uitstekend als persoonlijke vorming en ontwikkeling van innerlijke waarneming. Het 3de en 4de jaar zijn een verdere uitdieping van de eerste jaren en vooral gericht naar het therapeutisch werken met anderen. Het brengt een totale omwenteling teweeg in je leven. Blokkades lossen op en je komt dichter bij je ware aard, wat zo bevrijdend aanvoelt. Op therapeutisch vlak merk ik dat ik veel efficiënter kan werken door diepere lagen aan te spreken. Ik zou deze opleiding aan iedereen aanraden, ook al kan je de volledige cyclus niet afmaken.” – Conny Jansen (psychiatrisch verpleegkundige)

 • “Ik heb veel bijgeleerd over energieën en energiestromen binnen mezelf. Ik kan mezelf nu beter begrijpen en me beter openstellen voor anderen. Ik kan nu beter aarden en mijn energie laten stromen. Een echte aanrader voor iedereen die interesse heeft in energieën en chakra’s. Het is heel erg boeiend en leerzaam.” – Kevin Matthijs (vertegenwoordiger telecom)

 • “Voor mij is psychodynamica een meerwaarde op verschillende vlakken :
  - persoonlijke ontwikkeling : Door meer inzicht te krijgen in wat ik over mezelf, de anderen en de wereld denk, kom ik beter overeen met mezelf en met anderen. Ik heb meer respect voor mezelf en voor wie de ander is. Ik meer echt voelen wat er binnenin en buiten gebeurt. Ik kan meer van op afstand naar mezelf kijken, waardoor ik de meer gepaste beslissingen kan nemen.
  - in relatie met anderen : Ik kan me beter inleven in anderen. Het gevolg hiervan is dat ik vanuit een ‘echtheid’ kan luisteren naar het verhaal van de ander, een duidelijkere open communicatie.
  - op het werk : Ik kan nu beter onderscheid maken tussen wat mij persoonlijk te maken heeft en wat een loutere werksituatie is. Ik bekijk de zaken meer op afstand en kan toch – veel genuanceerder – zeggen wat ik denk te moeten zeggen.
  - in mijn rouwbegeleidingen: Ik zie nu veel sneller de essentie van de situatie, kan beter onbevooroordeeld luisteren, directere vragen stellen, zonder de behoefte onmiddellijk advies te gaan geven hoe je zou moeten rouwen. De rouwende voelt zich beluisterd en kan gemakkelijker bij zijn/haar eigen gevoelens komen, weer in zijn/haar eigen kracht te komen, en eigen antwoorden vinden op levensvragen.” – Lisette Schuddinck (coach voor rouwbegeleiding)

 • “Samenkomen en samen leren in een aangename en ontspannen sfeer. Het leren omgaan met mijn eigen energie en ook die van anderen vind ik bijzonder boeiend en verrijkend. In dit kader heb ik geleerd om meer mijn verantwoordelijkheid op te nemen. Op die manier krijgt mijn perceptie van gedachten en gevoelens vaak een nieuwe wending waardoor er ruimte komt voor inzicht en rust.” – Myriam Van den Berge

 • “Psychodynamica betekent voor mij vooral verdieping, verdieping in wie ik ben, welke zijn mijn processen, hoe krijg ik meer inzicht en helderheid in diverse levensgebieden en thema’s. En dit alles binnen mijzelf en in mijn relaties met anderen en de wereld. Healen van anderen geeft me voldoening en bewerkstelligt healing bij mezelf. Psychodynamica is in die mate geïntegreerd in mijn leven, dat ik me niet meer kan voorstellen deze levenswijze te missen.” – Katrien Groenez (zelfstandig trainer, massagetherapeut, coach)

 • “Door deze opleiding ben ik bewuster aanwezig, meer verbonden met mijn gevoel en mijn lichaam. Door het zuiveren van energetische centra ervaar ik meer kracht en evenwicht. Ik ervaar een overschakeling van ‘overleven’ naar ‘bestaansrecht’. Situaties worden opgehelderd, op werkvlak, en op vlak van mijn levensdoel. Ik kan sterker waarnemen, mijn innerlijke waarneming is meer verfijnd geworden. Ik slaag erin om oorzaken van huidige moeilijkheden op te sporen in het verleden en deze te herschrijven. Het effect is voor mij dat ik meer vertrouwen heb, mijn comfortzone is groter en meer relax geworden, ik ben meer gecenterd. Ik heb een groter inzicht verworven in mijn persoonlijke kwaliteiten. Mijn eigenwaarde is sterker geworden en ik kan duidelijker communiceren.” – Nancy Stammeleer

 • “Mijn doel om deze opleiding te volgen was om mijn grenzen beter te kunnen afbakenen. Gaandeweg leerde ik echter ook mezelf beter kennen, en ondervond ik dat keuzes uit het verleden niet altijd mijn eigen keuzes waren geweest. Ik heb mezelf echt beter leren kennen en ik durf nu ook voor mezelf te kiezen zonder mij daar schuldig over te voelen.” – Ann Vercruysse (aankoper)

 • “In het bijzonder sprak me vooral het intuïtieve aan van de opleiding. Ik krijg meer inzicht en word me bewust van mijn eigen talenten en kwaliteiten.” – Nathalie (therapeute/schoonheidszorgen)

 • “Ik ben meer bij mezelf gekomen. Elke dag prbeer ik meer in harmonie en in vrede te zijn met mezelf en met de mensen om me heen. In Centrum GEA kom je echt tot rust en krijg je begeleiding en ondersteuning. De opleiding wordt heel professioneel gegeven. Ik ben hier heel dankbaar voor. Mijn levenskwaliteit is beter.” – M.J. D.S. (leerkracht lager onderwijs)

 • “Ik heb geleerd om makkelijker los te laten en om me niet meer naar beneden te laten halen door problemen van anderen. Ik zeg makkelijker mijn mening.” – D.M.

 • “Psychodynamica helpt me bij :
  - mij minder moe voelen en helderder denken
  - meer energie, waardoor ik beter presteer
  - ik voel me zekerder, waardoor ik meer daadkracht ervaar
  - ik kom meer bij mijn kern, ik weet beter wat ik wil
  - ik kan me sneller herpakken, na een kwetsuur
  - ik kan mijn angst aanpakken bij het spreken voor een groep
  - ik blijf groeien en mijn verborgen kwaliteiten ontdekken
  -ik krijg meer duidelijkheid over het leven, waardoor de zin in het leven is toegenomen.” – N.S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data en prijzen 2016-2017

Info-avond: dinsdagavond 13 september 2016 (19u30-22u)

Gratis, graag 48u op voorhand aanmelden.

Eerste jaar: 24 dinsdagavonden (19u30-22u) en 3 dagen (10u-16u) - €1210 incl BTW (€1000 excl BTW + €210 BTW)
Als je in aanmerking komt voor KMO-portefeuille, kan je €400 subsidies krijgen

 • Module 1: De kracht van kleur: 8 dinsdagavonden en 1 zaterdag
  Dinsdag 4, 11 en 18 oktober 2016
  Zaterdag 22 oktober 2016
  Dinsdag 25 oktober 2016
  Dinsdag 8 en 15 november 2016
  Dinsdag 6 en 13 december 2016
   
 • Module 2: De kracht van klank: 8 dinsdagavonden en 1 zondag
  Dinsdag 10 januari 2017
  Dinsdag 17 januari 2017
  Dinsdag 24 januari 2017
  Dinsdag 28 februari 2017
  ​Zondag 5 maart 2017
  Dinsdag 7, 14, 21 en 28 maart 2017
   
 • Module 3: De energetische anatomie deel I, de chakra’s : 8 dinsdagavonden en 1 zaterdag 
  Dinsdag 18 en 25 april 2017
  Dinsdag 2, 23 en 30 mei 2017
  Zaterdag 3 juni 2017
  Dinsdag 6, 20 en 27 juni 2017
   

Inschrijven

Tweede jaar: 29 donderdagavonden (19u30-22u) en 2 zaterdagen + Pinkstermaandag (10u-16u) - €1403,60 incl BTW (€1160 excl BTW + €243,60 BTW)
Als je in aanmerking komt voor KMO-portefeuille, kan je €464 subsidies krijgen

 • Module 4: De tijdslijn: 13 donderdagavonden en 1 zaterdag
  Donderdag 1,  8, 15, 22 en 29 september 2016
  Donderdag 6 oktober 2016
  Zaterdag 8 oktober 2016
  Donderdag 13, 20 en 27 oktober 2016
  Donderdag 10 en 17 november 2016
  Donderdag 1 en 8 december 2016
   
 • Module 5: De energetische anatomie deel II, de schijven: 16 donderdagavonden, 1 zaterdag en Pinkstermaandag 
  Donderdag 12 januari 2017
  Donderdag 19, 26 januari 2017
  Donderdag 2 maart 2017
  Zaterdag 4 maart 2017
  Donderdag 9, 16, 23 en 30 maart 2017
  Donderdag 6, 13 en 20 april 2017
  Donderdag 1 juni  2017
  Pinkstermaandag 5 juni 2017
  Donderdag 8, 15, 22 en 29 juni 2017

Inschrijven

Derde jaar: 24 weekend-dagen (10u-17u) - €2299 incl BTW  (€1900 excl BTW + €399 BTW)
Als je in aanmerking komt voor KMO-portefeuille, kan je €760 subsidies krijgen

 • Module 6: “Healing” technieken en vaardigheden
  10/11 september 2016
  1/2 oktober 2016
  15/16 oktober 2016
  12/13 november 2016
  10/11 december 2016
  7/8 januari 2017
  25/26 februari 2017
  18/19 maart 2017
  1/2 april 20107
  22 april 2017
 • Module 7: Communicatie en healing; stage
  23 april 2017
  27/28 mei 2017
  17/18 juni 2017

Inschrijven

Vierde jaar:  wordt pas in schooljaar 2017-2018 ingericht - 26 weekend- en verlofdagen (10u-17u) - €2504,70 incl BTW (€2070 excl BTW + €434,70 BTW)
Als je in aanmerking komt voor KMO-portefeuille, kan je €828 subsidies krijgen

Postgraduaat energetisch consulent (readers) - € 330 incl BTW (€272,73 excl. BTW + €57,27 BTW)
Als je in aanmerking komt voor KMO-portefeuille, kan je €109,09 subsidies krijgen

 • vrijdag 11 november 2016
 • ​Paasmaandag 17 april 2017: gaat door in Munkzwalm
 • zondag 25 juni 2017​

Telkens van 10u-17u

Betaling met KMO-portefeuille voor zelfstandigen is mogelijk.

Centrum GEA vzw is door de Vlaamse Overheid erkend voor de subsidie van KMO portefeuille.  Indien uw zaak aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 40% van het netto bedrag van de opleiding.  Het BTW bedrag betaal je rechtstreeks aan Centrum GEA vzw.  Voorwaarde is dat je de subsidie moet aanvragen (ten laatste) binnen de 2 weken na de start van de opleiding. Erkenningsnummer van Centrum GEA vzw voor de pijler opleidingen: DV.O103649.  Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be

 

 

 

INTERNATIONAAL ERKENDE NLP OPLEIDINGEN

Schrijf je hier in

NLP of Neurolinguistisch Programmeren maakt je bewust van de gewoontepatronen in je manier van denken, communiceren en omgaan met emoties. Op deze terreinen leer je efficiënter functioneren. Dat zorgt voor blijvende, positieve veranderingen: je relatie met jezelf en de communicatie met anderen verbetert, je krijgt meer duidelijkheid over je allerhoogste prioriteiten en je bereikt doelen die je meer levenskwaliteit geven. NLP is hiertoe onbetwist een van de meest efficiënte methodes.

Wat is NLP ?

NLP of neuro-linguïstisch programmeren brengt de structuur van het menselijk denken en voelen in kaart: de verschillende manieren waarop jij je iets voorstelt, een idee krijgt, een herinnering oproept of een gevoel ervaart. NLP verduidelijkt hoe je functioneert en communiceert en biedt meteen ook technieken aan om gewenste veranderingen te realiseren.

NLP is op interdisciplinaire basis ontstaan en expliciteerde voor het eerst hoe het denkproces (neurologisch) precies verloopt. We hebben allemaal onze eigen unieke en favoriete selectie van denkwijzen en mentale voorstellingen (programmering) die verscholen zijn achter onze individuele manier van communiceren en spreken (linguïstisch). Een getraind NLP-er detecteert eenvoudig deze verborgen programmeringen bij zichzelf en de ander en kan via gerichte technieken de programmering zo nodig bijstellen en verruimen. Beperkende gewoontepatronen worden doorbroken. NLP werkt ondersteunend om vragen te beantwoorden zoals: wat wil ik? hoe vormen verlangens en doelstellingen zich? hoe motiveer ik mezelf? hoe maak ik verbinding met anderen en hoe geef ik betekenis aan mijn ervaringen? NLP maakt je effectiever op al deze terreinen en brengt op een vlotte manier blijvende veranderingen op gang.

Kortom, NLP maakt bewust en ondersteunt een levenshouding die communicatie en persoonlijke groei efficiënter maakt. Hierdoor vergroot de levenskwaliteit.

Meer over NLP

NLP is in de zeventiger jaren ontstaan uit wetenschappelijk onderzoek door ondermeer John Grinder en Richard Bandler. Zij poogden het gedrag van individuen te modelleren die een vervullend leven leiden of die op een integere manier blijvende positieve veranderingen teweegbrengen bij anderen - zoals bijvoorbeeld leraren, genezers en counselors. Tot hun verbazing ontdekten de onderzoekers dat iedereen die ze bestudeerden, precies dezelfde strategieën volgde in zijn/haar manier van denken, spreken en omgaan met anderen. Deze bevindingen werden geïntegreerd met de inzichten uit andere disciplines zoals taalkunde, psychologie en neurologie en gecombineerd tot één praktisch model. Het model brengt de innerlijke wereld in kaart vanuit de universele principes van welzijn. Meteen worden gerichte technieken aangeboden om het denken, functioneren en communiceren aan te passen met het oog op persoonlijke groei.

NLP is dus eerst en vooral een methode waarmee je zicht krijgt op hoe je functioneert en communiceert. Je maakt kennis met de structuur van je denken en voelen: de verschillende manieren waarop je een idee krijgt, waarop je iets voorstelt, een herinnering oproept (bewust of onbewust) of een gevoel ervaart. Door NLP onderzoeken weten we dat iedereen bijna continu beelden maakt, tegen zichzelf praat en fysieke gewaarwordingen heeft. De verschillende manieren waarop je kunt omgaan met die impulsen (je innerlijke beelden, lichamelijke gewaarwordingen, gedachten en emoties) bepalen de mate waarin je een vervullend leven leidt, de mate waarin je al dan niet gelukkig bent.
Globaal gezien zijn er een 50-tal manieren waarop jouw gedachten, gewaarwordingen en emoties zich vormen en met elkaar in interactie gaan. Je kan het voorstellen als een soort schakelbord in ons waarop 50 knoppen staan. Er zijn knoppen die enkel een aan- en uitstand hebben, andere hebben meerdere standen of hebben een continu bereik. NLP leert in welke stand jouw 'knoppen' staan in verschillende situaties. Via oefeningen kan je de voordelen van de verschillende standen ervaren en toepassen op verscheidene situaties die voor jou belangrijk zijn. Je leert de gewoontepatronen van anderen herkennen en hen helpen om keuze te krijgen in welke stand ze de 'knop' kunnen zetten, afhankelijk van wat ze in een bepaalde situatie willen bereiken.

 

 

GEA opleidingsstijl

Naast de algemene krachtlijnen van GEA heeft de NLP Academie van bij het begin een traditie opgebouwd die een eigen kleur geeft aan de NLP opleidingen. De vaste ingrediënten hiervoor zijn:

Trouw aan de NLP basisprincipes met oog voor recente evoluties

GEA wil de NLP-basisprincipes duidelijk en onversneden doorgeven vanuit het originele NLP-gedachtengoed. De voorbije jaren is de stroom aan informatie over NLP zodanig geëxplodeerd, dat het niet altijd evident is om hoofdzaak van bijzaak te onderscheiden. GEA wil tegemoet komen aan de vraag naar duidelijke en gerichte informatie en tracht de essentie van NLP op een pure manier door te geven. Er wordt tevens aandacht besteed aan recente ontwikkelingen in de disciplines van waaruit NLP is ontstaan, in zoverre deze de NLP-inzichten kunnen updaten en/of vlotter laten integreren.

Academisch gevormde en ervaren NLP trainers

De medewerkers van GEA zijn gekwalificeerd, enerzijds door hun academische vorming, anderzijds door hun inzichten en ervaring in de praktische toepassingen van NLP. Joost Vanhove, stichter en bezieler van De NLP Academie, behoort tot de eerste generatie internationaal erkende NLP trainers in Vlaanderen. Hij is academisch geschoold op vlak van psycho- en neurolinguïstiek (Universiteit Gent (B); Universiteit Uppsala (Zweden)). Hij is reeds 20 jaar internationaal erkend als NLP-trainer en heeft 25 jaar ervaring in psychotherapie, coaching en het geven van trainingen. Hij heeft zijn NLP ervaring opgedaan bij verscheidene trainers van het eerste uur, waaronder Anné Linden, Richard Bandler, John Grinder, Robert Dilts en Gene Early. Hij heeft 25 jaar ervaring in coaching, psychotherapie en vormingswerk en is 20 jaar actief in het verzorgen van NLP-trainingen.

Respect voor innerlijk groeiproces en integratietijd

Het bewustwordingsproces dat de cursist doormaakt tijdens een NLP training is even belangrijk als de vaardigheden en technieken die hij/zij aanleert. Aangezien de integratietijd en de kwaliteit van het innerlijk groeiproces twee hoge criteria zijn in de GEA opleidingen, vind je bij ons geen 'turbo' of 'speed' versies van de opleidingen.

Lichaamsbewustzijn en fysieke oefeningen

NLP heeft -niet altijd terecht- de naam en faam om vooral een mentale bezigheid te zijn. Tijdens de NLP lessen in GEA maak je de aangeleerde principes ook via beweging je eigen. Wij, in GEA, vinden het essentieel dat de integratie van alle NLP principes en -vaardigheden tot in het fysieke wordt doorgetrokken. Dit doen we door oefeningen te doen die gebaseerd zijn op beweging en door (vrijblijvend) korte momenten in te lassen waarin ademhalings-, stretching en yoga-oefeningen uit verschillende tradities (TAO, Tibetaanse Yoga, Hawaïaanse Kahuna traditie) te doen. Alle cursisten, ook degenen die aanvankelijk niet zo enthousiast zijn, appreciëren al snel de voordelen van deze fysieke aanpak: fysiek ontspannen zijn, mentaal helder blijven en met een frisse energie de opleidingsdag afsluiten.

De kracht van het onbewuste inschakelen

Van bij het begin wordt beroep gedaan op alle -soms verborgen- kennis en vaardigheden die je al op onbewust niveau hebt. Je leert ook heel snel vertrouwen op beelden en symbolen die je uit je onderbewuste naar boven haalt. Op die manier hoef je niet alles met je rationele verstand te beredeneren en neem je dikwijls sneller de essentie op van een idee, een stukje theorie of een oefening.

Meditaties en geleide visualisaties

Bij het begin van de oefeningen en af en toe ook bij het kaderen van een nieuw stukje theorie, wordt aan de hand van een meditatie duidelijk de ‘energie neergezet’. Dit is een vlotte en afdoende manier om iedereen snel bij de essentie van het behandelde onderwerp te brengen en om een relevante situatie uit je dagelijks leven naar boven te laten komen, waarop je de oefening kan toepassen.

Mindfulness en eenheidsbewustzijn geïntegreerd in de NLP opleiding

Volledig in de traditie van enkele NLP pioniers en ‘tweede-generatie’ trainers, waaronder Robert Dilts en Andreas Andreas, leer je al in de loop van het eerste jaar helemaal in het hier en nu zijn, connectie maken met je lichaam en de signalen van je lichaam herkennen. 

Enkele getuigenissen van de jaaropleiding NLP, introductiereeks NLP

 • “Deze opleiding betekende voor mij : terug een evenwicht vinden en vanuit mijn kracht, trouw te blijven aan mezelf, en toch doelgericht en daadkrachtig mijn leven op te nemen, meer inzicht te krijgen en me bewust te worden van mijn eigen mogelijkheden, eigen talenten en kwaliteiten.” – N.Vanpoucke (Beauty & Energie Coach)

 • “Door deze cursus zijn mijn sociale contacten meer vervullend. Ik heb geleerd opnieuw te kiezen voor positieve en ondersteunende krachtbronnen in mezelf, actief te luisteren, en ondertussen het contact met mezelf te behouden.” – K. Persijn (landbouwer)

 • “Deze opleiding heeft me inzicht gegeven over hoe ik mijn eigen denken ervaar, en hoe ik dit begrijpelijk kan weergeven. Ik ervaar een gewijzigde houding naar anderen en de wereld : deze is meer open en meer positief. Er worden concrete modellen aangereikt die communicatie, in de ruimste zin, beter, zinvoller bewuster en rustiger laat verlopen.” – P. Derveaux (vastgoed)

 • “Er werden heel veel verschillende (voor mij) items behandeld, waarvan ik totaal geen weet had. Heel veel nieuwe en interessante informatie. Er zijn een aantal zaken waarmee ik aan de slag kan om mij minder te laten opslorpen in emotionele conversaties of situaties.” – K. De Cock (muzikante)
 • “ Ik ervaarde een directe aanpak en een open sfeer tijdens de les. Er wordt onmiddellijk getoetst aan de praktijk. Er werd stilgestaan bij verschillende vormen van communicatie, dewelke je meer bewust kan beleven of voorbereiden. Je leert kijken naar de ander, meer onbevooroordeeld, je leert de ander tegemoetkomen.” – Mevr. M. (personeelsverantwoordelijke)

 • “Tijdens de opleiding worden goede en bruikbare oefeningen gedaan. Wat me is bijgebleven : het feit dat je een persoon kan meekrijgen in een bepaalde richting in een gesprek, als je een goede communicator bent. Er zijn heel wat elementen in communicatie waar ik helemaal geen weet van had.” – S. Beyaert (bediende)

 • “Een van de sterke punten is dat de verkregen info direct toepasbaar is in mijn beroepsleven. Mijn gesprekken en communicatie verlopen efficiënter.” – L.M. (leerlingenbegeleider)

 • “Zeer degelijke theoretische achtergrond, uitgewerkt in praktische oefeningen, goede en charismatische lesgever, een echte professionele NLP-coach, uitstekende en makkelijk bereikbare locatie.” – E.S.

 • “Deze korte reeks kan ik omschrijven als verrassend, rustig en sfeervol. Oefeningen werden geïntegreerd in kleine groepjes. Deze kortdurende reeksen zijn ook wel fijn ; inhoudelijk zijn deze kwalitatief ondanks de korte duur.” – Lily Wille (orthopedagoge – bijzondere jeugdzorg)

 • “Als sterk punten kan ik aangeven : degelijke lesgever, die het goed uitlegt. Via oefeningen kan je uitproberen, zodat je een houvast hebt om ze later zelf uit te voeren. Na deze reeks heb ik ervaren dat ik zelfzekerder ben geworden in mijn spreken.” – B.H. (student)

 • “Joost is een ervaren lesgever. Hij heeft opdrachten om mee te oefenen, die zeer haalbaar zijn om uit te voeren. Ik heb geleerd om bewuster om te gaan met de manier waarop ik communiceer. Een specifieke oefening heeft ervoor gezorgd dat ik van kleine dingen heel erg blij kan worden.” – S.V.B. (filiaalverantwoordelijke)

 

NLP opleidingen

De opleiding is qua vorm en structuur conform met de internationale richtlijnen. De basis opleiding beslaat 2 jaar. Elk jaar bestaat uit 48 dagdelen van 3 uur of 24 lesdagen. Tijdens de opleiding worden de NLP-principes uiteengezet, geïllustreerd aan de hand van herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven en getraind via gerichte oefeningen rond zelfgekozen onderwerpen. Hierdoor ervaar je onmiddellijk de impact van de NLP-inzichten op jouw leven. Je wordt aangemoedigd om met de aangeleerde principes te experimenteren in interactie met anderen. 


Er is mogelijk tot het volgen van de  Integrale Opleiding tot NLP coach en NLP trainer.

Eerste jaar: NLP Practitioners

Module 1: Helder communiceren en doelstellingen realiseren

Je woorden maken nauwelijks 20 % uit van de informatie die je uitstuurt. Wat in een gesprek het sterkst overkomt en bij de ander blijft hangen, zijn de signalen die je - meestal onbewust - uitstuurt via jouw lichaamshouding, gelaatsuitdrukking en intonatie. Deze module maakt je bewust van deze non-verbale signalen. Je leert ze herkennen en in rekening te brengen. Hierdoor ga je jezelf consequenter uitdrukken: je bent in staat om specifiek en ondubbelzinnig, in woord en gedrag, over te brengen wat je precies wil zeggen, vanuit betrokkenheid met je gesprekspartner (s).  In deze module wordt ook aandacht besteed aan het duidelijk formuleren, visualiseren en realiseren van doelstellingen 

Je word je ook bewust van de beelden die jij, net zoals iedereen, continu maakt en van de gedachten die je voortdurend innerlijk tegen jezelf zegt.  Er worden oefeningen gedaan om de kwaliteit van deze innerlijke beelden en monoloog, die voor een groot deel bepalen hoe je je voelt, te verbeteren.  Het gevolg hiervan is dat je een positiever zelfbeeld krijgt, dat je eigenwaarde voelbaar versterkt wordt en dat je gedachten in overeenstemming komen met je wensen en doelen.

Module 2: Beperkende patronen herkennen en veranderen

Deze module gaat dieper in op de elementen in jezelf die positieve veranderingen in de weg staan en die verhinderen dat je je wensen en verlangens realiseert. In deze reeks leer je ook oude of zelfsaboterende patronen doorbreken en omvormen tot nieuwe ondersteunende gevoelens. Verder ga je op zoek naar je krachtbronnen en leer je vlot toegang krijgen tot deze krachtbronnen in situaties waar ze je het meest kunnen helpen.  Zo leer je ondermeer beroep doen op je hulpbronnen bij de realisatie van doelstellingen. In deze module worden ook de basisinterventies geleerd van het Zelf-Integratieproces, de wetenschappelijke methode, ontwikkeld in de NLP Academie, voor het van binnenuit versterken van je zelfvertrouwen, het effectief oplossen van onverwerkt verlies en het transformeren van spijt- en schuldgevoelens.

 • Hoe herken je niet-ondersteunende gewoontes en hoe verander je deze op een respectvolle manier?
 • Hoe herken en verander je patronen in relatie tot anderen?
 • Hoe verbeter je de kwaliteit van je relaties?
 • Hoe maak je goede beslissingen en keuzes?
 • Hoe doorbreek je de beperkende conditioneringen en installeer je positieve vernieuwingen (o.a. via de interventies: trauma/fobie-proces, allergie-proces, eigenwaarde-proces, collapse anchoring, future pacing, change history, reclaim personal history)?
 • 'Krachtbronnen in jezelf opnemen' (Zelf-Integratie deel I
 • 'Zelfbeeld transformeren en integreren' (Zelf-Integratie deel II)

Module 3: Het onbewuste afstemmen op bewuste doelstellingen

In deze module staat het (h)erkennen van verschillende aspecten of 'deelpersoonlijkheden' in jezelf centraal. Je leert innerlijke conflicten oplossen en ervoor zorgen dat alle delen in jezelf meewerken om je leven meer vervulling te geven. Je leert ook de toegang te vergroten tot je intuïtieve vermogens en tot de informatie uit je onbewuste.  In deze module leer je minder oordelend te denken en positieve feedback te geven, zowel aan anderen als aan jezelf.

 • Hoe detecteer en overbrug je (schijnbare) tegenstellingen binnen jezelf en anderen?
 • Op welke manier vertellen beelden en metaforen iets over je belemmeringen, mogelijkheden en oplossingen?
 • Hoe onderhandel je zinvol bij conflicten en hoe help je efficiënt geschillen oplossen (ook binnen jezelf)?
 • Hoe herken je achter ongewenste symptomen de boodschappen van het onbewuste?
 • Hoe transformeer je niet-ondersteunende symptomen?
Module 4: Innerlijke kracht, zingeving, en trouw zijn aan jezelf

Tijdens deze reeks train je jezelf om voelbaar meer gecenterd te zijn, in je kracht te blijven en tijdens interactie met anderen je emotionele grenzen te behouden. Het begrip 'zingeving' wordt in deze module grondig uitgewerkt. Je leert zelf antwoorden formuleren op de vraag: ‘Welke betekenis geef ik aan mezelf, aan mijn werk, aan mijn relaties, aan het leven en aan de wereld; hoe bepaalt deze betekenis mijn welbevinden en hoe kan ik eventueel een andere, meer bevrijdende en ondersteunende zingeving ervaren?’ Je krijgt kaders aangereikt die je helpen om een stevig innerlijk referentiekader op te bouwen en die je een antwoord doen vinden op de vraag: ‘Wat betekent het om trouw te zijn aan mezelf?’ Degenen die willen, kunnen, als onderdeel van het eindwerk, de essentie van de antwoorden die ze op deze vraag gevonden hebben, met de groep delen in een zelfgemaakt presentatie waarbij ze trouw beloven aan zichzelf.  

Schrijf je hier in

Tweede jaar: NLP Master Practitioners

Module 1: Waardenhiërarchie, logische niveaus, modeling-opdracht

 In deze module krijg je een systematisch overzicht van alle NLP patronen die ons denken, voelen, handelen en communiceren bepalen. Je kan het beschouwen als de verzameling van alle 'knoppen en schuivers' op het 'dashboard' van ons innerlijk. Via oefeningen zullen we de knoppen die wat vastgeroest zitten in één stand, wat oliën, om maximale flexibiliteit te ontwikkelen, waardoor we veel meer mogelijkheden krijgen. We gaan uitgebreid aan de slag met criteria of waarden (de 'ruggengraat' van ons Model van de Wereld): je leert je waardenhiërarchie in verschillende situaties in kaart brengen en, daar waar wenselijk, bijstellen. Via het kader van de Logische Niveaus leer je bij jezelf en anderen exact in te schatten op welk niveau er specifieke obstakels, resources en oplossingen zitten: op het niveau van de omgeving, het gedrag, de capaciteiten, waarden en overtuigingen, identiteit of missie. Met al deze elementen samen kan iedereen aan de slag om zelf een modeling te maken: een specifieke kwaliteit die je herkent bij iemand anders in kaart brengen en die elementen overnemen die, rekening houdend met jouw ecologie, je kunnen helpen om een gelijkaardige kwaliteit of talent te ontwikkelen. Het maken van deze modeling is tevens ook een belangrijk deel van het eindwerk, voor degenen die het certificicaat van NLP Master willen behalen. 

Module 2: De tijdslijn: welke impact heeft de notie 'tijd'?

Je krijgt een klare kijk op de manier waarop je het verleden, het heden en de toekomst voorstelt en welke impact deze voorstelling heeft op jouw leven. Je ervaart hoe je met behulp van de tijdslijn gebeurtenissen uit het verleden gemakkelijk 'een plaats kan geven' en deze kan verwerken. Deze module doet je ook ontdekken in welke mate jouw leven momenteel bepaald wordt door het verleden of door situaties die onbewust in de toekomst werden geprojecteerd. Verder leer je jouw voorstelling van de tijd gebruiken als anker voor blijvend veranderingswerk. Er worden ook concrete tips gegeven om gemakkelijker en helemaal in het hier-en-nu te zijn.

Module 3: Overtuigingen of 'beliefs'

Reeds enkele malen is het begrip 'overtuigingen' opgedoken in het lesprogramma. Deze module werkt het begrip grondig uit. Vooreerst wordt ingegaan op het verschil tussen vooronderstellingen, gedachten en overtuigingen. Je leert vervolgens jouw - vaak onbewuste - kernovertuigingen opsporen en wordt bewust van de wijze waarop zij jouw ervaringen tot nog toe hebben bepaald. Wat is hun effect op jouw zelfbeeld, relaties en gezondheid? Ten slotte krijg je technieken aangereikt om beperkende overtuigingen te veranderen. Je leert nieuwe, meer ondersteunende overtuigingen vinden en installeren.

Module 4: Verdieping en integratie

In deze module combineren we de verschillende aangereikte thema's tot een coherent geheel. Jouw inzicht verdiept. De toepassingsmogelijkheden worden heel specifiek gemaakt: Wanneer komen welke NLP-principes op de voorgrond? Welke processen hanteert u in welke situaties? Je wordt begeleid om de aangereikte leerstof verder te integreren. Ook het eindwerk draagt hiertoe bij. In het eindwerk bestudeer je iemand met een bepaalde kwaliteit, vaardigheid, gedrag, manier van zijn, die je zelf graag zou willen beheersen of verder ontplooien. Er wordt nagegaan hoe die persoon dat precies doet en welke patronen meespelen. Daarna kan je onderzoeken welke aspecten ecologisch zijn voor jezelf om te integreren. Verder komen de nieuwste ontwikkelingen in het domein van NLP aan bod. Er wordt tenslotte een connectie gemaakt tussen NLP en andere benaderingen zoals psycho-analyse, energiewerk, ... Op die manier leert u NLP positioneren en onderscheiden.

Master Na Masters

NLP naar een hoger niveau
'neem via de essentie van NLP de kortste weg naar geluk'

Na de 'première' van de NLP MaNaMa van vorig seizoen wordt de focus dit jaar anders:

De bedoeling is dat je met behulp van heel het NLP arsenaal de kortste weg neemt naar het volgen en realiseren van je allergrootste passies. Je gaat na waar jij voor staat en wat je het liefst van al wil realiseren. Je bepaalt nieuwe doelstellingen of je gaat eerder geformuleerde doelstellingen updaten, zodat ze een tastbare vertaling zijn van je enthousiasme. Het idee is dat de realisatie van deze doelstellingen een duidelijke meerwaarde geven voor jezelf en voor je omgeving. Je leert nieuwe NLP technieken om je focus te houden op je hoogste waarden. Met de hulp van krachtige interventies onderschep je beperkende overtuigingen en emoties die je onderweg tegenkomt en laat je ze oplossen. Meer nog dan in de basisopleiding, zal je jouw onderbewuste inschakelen om tussendoor veel veranderingen vanzelf te laten gebeuren en om de juiste personen en situaties op jou te laten afkomen.

Mijn doelstelling is dat ik jou als deelnemer in de loop van de komende 9 maanden merkbaar zie evolueren in de realisatie van je diepste verlangens.Ik besef dat dit een ambitieus plan is om te verwezenlijken in de loop van een jaar, met enkel 4 samenkomsten: 2 volle dagen en 2 avonden. Uiteraard kan dit enkel wanneer jij al de 2 NLP basisjaren gevolgd hebt. Ik raad ook sterk aan om, als je mee stapt in het MaNaMa project, tussen de bijeenkomsten door, gemiddeld een half uur per week te oefenen, individueel of in groepjes. Indien nodig geef ik je in de loop van het jaar suggesties voor geïndividualiseerde coaching. Er is ook ruimte om, mocht iedereen het opportuun vinden, eventueel een extra bijeenkomst in te lassen.

Ik wil jullie ook helpen om alle processen te laten verlopen met de nodige elegantie, luchtigheid/humor en efficiëntie.

 

Data en prijzen 2016-2017

Tweede jaar: NLP - Masters

24 weekend-dagen

Locatie: Gent

Trainer: Joost Vanhove

za/zo 10/11 september 2016
zo 25 september 2016
za/zo 15/16 oktober 2016
za/zo 5/6 november 2016
zo 11 december 2016
za 7 januari 2017
za 14 januari 2017
za/zo 25/26 februari 2017
za 4 maart 2017
za/zo 18/19 maart 2017
za/zo 1/2 april 2017
za/zo 22/23 april 2017
zo 28 mei 2017
za 3 juni 2017
Pinkstermaandag 5 juni 2017
za/zo 17/18 juni 2017
za 24 juni 2017 (reservedag)

Prijs 4 modules: €3509 incl BTW  (€2900 excl BTW + €609 BTW)

Als je in aanmerking komt voor KMO-portefeuille, kan je €1160 subsidies krijgen

Prijs per module van 6 dagen: €998,25 incl BTW (€825 excl. BTW + €173,25 BTW)
Als je in aanmerking komt voor KMO-portefeuille, kan je €330 subsidies krijgen

Inschrijven

Betaling met KMO-portefeuille voor zelfstandigen is mogelijk.

Centrum GEA vzw is door de Vlaamse Overheid erkend voor de subsidie van KMO portefeuille.  Indien uw zaak aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 40% van het netto bedrag van de opleiding.  Het BTW bedrag betaal je rechtstreeks aan Centrum GEA vzw.  Voorwaarde is dat je de subsidie moet aanvragen (ten laatste) binnen de 2 weken na de start van de opleiding. Erkenningsnummer van Centrum GEA vzw voor de pijler opleidingen: DV.O103649.  Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be

GECERTIFICEERDE HOLISTISCHE OPLEIDING TOT COACH

Professioneel begeleiden op persoonlijk en op transpersoonlijk vlak 

Heb je al een stuk weg afgelegd op het pad van zelfontplooiing? En wil je de opgedane levenswijsheid professioneel doorgeven aan anderen? Dan is deze compacte, kwaliteitsvolle opleiding wellicht iets voor jou. Hierin worden alle basisvaardigheden en -attitudes aangeleerd om een professionele coach te worden. Uit diverse, hedendaagse coachingbenaderingen is een selectie gemaakt van de meest efficiënte technieken. Je leert om sterke betrokkenheid op te bouwen, met behoud van eigen grenzen. Je leert ook om je cliënt contact te laten maken met de eigen krachtbronnen en je begeleidt hem/haar om de meest fundamentele levensdoelen te kunnen realiseren. 

Voor wie ?

Deze opleiding met certificaat, richt zich tot iedereen die beroepshalve op een kwaliteitsvolle manier wil communiceren of anderen wil begeleiden, trainen of coachen: HR management, psychotherapie, consulting, healing, negotiatie, personal en life-coaching, bemiddeling, onderwijsbegeleiding,...

Vereiste voorkennis

Je komt in aanmerking voor deze opleiding als je al iets van achtergrond hebt op één of meerdere van de volgende terreinen: persoonlijke ontwikkeling, communicatie, psychologie, pedagogie, psychotherapie, HR, bemiddeling, negotiatie, leerlingenbegeleiding, energiewerk, lichaamswerk, gezondheidsconsulent of iets dergelijks  (onder de vorm van bijvoorbeeld cursussen, opleidingen, individuele begeleiding...). Minimum 100 uur ervaring hebben op dit vlak, of in het begeleiden van anderen, is dikwijls een goede graadmeter. Het belangrijkste is dat je al geleerd hebt om aan zelfreflectie te doen en dat je al een stuk weg afgelegd hebt op het pad van zelfontplooiing. Aarzel niet om bij twijfel contact op te nemen.

De opleiding

Deze opleiding is een compacte, kwaliteitsvolle, gecertificeerde masteropleiding waarin alle vaardigheden en attitudes aangeleerd worden die nodig zijn om een professionele coach te zijn.

“In deze opleiding wil ik het maximale doorgeven van de 30 jaar ervaring die ik, samen met collega trainers en assistenten, opgedaan heb als trainer, coach en psychotherapeut".

Voor deze training is bewust gekozen voor een 'open' opleiding: een opleiding waarbij de cursisten geen specifieke vooropleiding moeten gevolgd hebben binnen een welbepaalde strekking, kader of systeem.  Vanuit diverse hedendaagse kaders waar wij, in Centrum GEA veel ervaring mee hebben  (cognitieve psychologie, Neuro-linguistisch Programmeren,  intuïtieve ontwikkeling, geweldloze communicatie, non-dualiteit, verschillende vormen van energiewerk en sjamanisme) is een selectie gemaakt van de meest werkzame principes en technieken op vlak van communicatie, zelfontplooiing, emotionele en spirituele intelligentie en het op gang zetten van bewustwordingen en positieve veranderingen.

De opleiding bestaat uit vier modules van elk 6 lesdagen (totaal 24 lesdagen).  Elke module kan ook afzonderlijk  gevolgd worden. Aangezien er telkens verder gewerkt wordt op de vaardigheden van de vorige modules is het nodig om de modules in de juiste volgorde te volgen. De ervaring van de voorbije jaren heeft uitgewezen dat de mix van de verschillende achtergronden van de deelnemers de kwaliteit van de opleiding heel erg ten goede komt.  In de loop van de opleiding krijgt elke student feedback en individuele tips over zijn/haar evolutie.  Op het einde van de opleiding krijg je het certificaat van professioneel coach als je voldoet aan de voorwaarden (zie verder onder:  Certificatie met kwaliteitslabel).

Als een rode draad doorheen de opleiding loopt het vlot leren werken met het PAVA-bewustzijnsmodel. Dit holistisch ontwikkelingsmodel, dat Joost Vanhove de voorbije 10 jaar ontwikkelde, is een zeer praktische methode om, bij jezelf of bij iemand anders, het niveau van levenswijsheid te meten en te verhogen. In één duidelijk model zit de essentie vervat van zowel de hedendaagse methodes van zelfontplooiing als van oude tradities op het vlak van bewustwording.
Lees meer op www.pavabewustzijnsmodel.com

De trainer

Joost Vanhove

Intakegesprek

In de loop van het kosteloos en vrijblijvend intakegesprek wordt nagegaan in hoeverre deze opleiding beantwoordt aan je verwachtingen en of ze maximaal aansluit bij je opleidingstraject.  Op die manier raakt de trainer vertrouwd met je achtergrond en specifieke wensen.  Dit maakt optimale en geïndividualiseerde begeleiding mogelijk vanaf het begin van de opleiding. Een ander voordeel is dat alle cursisten vanaf het begin al een gelijkaardig niveau bereikt hebben van zelfkennis en bewustzijn.
 

Resultaten van de opleiding

Je bent je bewust van de impact van wat je denkt, voelt, zegt en doet voor, tijdens en na een consult en tijdens het volledige begeleidingstraject van een collega/cliënt/coachee/leerling. Dankzij je sterke communicatievaardigheden ben je in staat om efficiënt, veilig en op een kwaliteitsvolle manier bij je cliënten meer bewustzijn bij te brengen over de huidige situatie. Je helpt hem of haar om snel nieuwe perspectieven te krijgen en om positieve veranderingen op gang te brengen.

Je beheerst de vaardigheid om sterke betrokkenheid te combineren met het behoud van gezonde emotionele grenzen.  Je bent in staat om vanuit een warme connectie te luisteren, om aan te voelen en te concluderen waar de eventuele beperkingen én mogelijkheden zitten.  Je kan duidelijke coaching-doelen helpen bepalen voor de cliënt en deze in sub-doelen onderverdelen.  Op een professionele manier implementeer je de kracht en het effect van het juiste woord om maximaal positieve veranderingen teweeg te brengen, en dit vanuit een ecologisch bewustzijn: je helpt de cliënt om gericht te blijven op het hoogste goed voor alle betrokkenen. Tijdens de laatste 2 modules leer je werken met een aantal veranderingsmodellen en interventietechnieken, die ontwikkeld zijn in Centrum GEA. Het zijn resultaatgerichte processen die op korte termijn een blijvend positief effect hebben en die de bewustzijnsevolutie versnellen .

In de loop van de tweede helft van de opleiding doet elke cursist minstens 6 proef-coaching-sessies met coachees van buiten de groep.  Tijdens deze proef-coachings demonstreer je dat je met iemand onbekend een zinvol gesprek kan voeren,  bewustwording op gang brengen en positief veranderingswerk kan doen.

Sowieso krijgt je bewustzijn een stevige boost door deze intense opleiding. Veel deelnemers rapporteren dat de opleiding, naast een professionele vorming, ook het effect heeft van een intensief groei-jaar in zelfontplooiing (zie getuigenissen van deelnemers van de vorige jaren).

Schrijf je hier in

Certificatie met kwaliteitslabel

Centrum GEA wil een blijvende kwaliteit garanderen.  Daarom houden we ons aan de volgende criteria voor het bekomen van een certificaat:

 • Er wordt verwacht dat de studenten minstens 21 van de 24 dagen van de opleiding effectief gevolgd hebben (max. 3 volle lesdagen gemist hebben; de gemiste dagen worden ingehaald door zelfstudie en door tussendoor te oefenen met de andere cursisten).
 • Tijdens enkele schriftelijke proeven laat je blijken dat je inzicht hebt in de basishoudingen, de kaders, technieken en interventies waarmee gewerkt wordt.
 • In de loop van de opleiding demonstreer je dat je de basishoudingen, -vaardigheden en -processen die je aangeleerd hebt, beheerst en vlot toepast.

 

Enkele getuigenissen

 • ‘Dit is een opleiding die voor mij veel dieper reikt dan wat de naam doet vermoeden. In de loop van de opleiding wordt continu een klare spiegel voor zelfreflectie voorgehouden. Daardoor maak je grote sprongen in bewustwording, met blijvende positieve veranderingen in je dagelijkse leven als gevolg. In deze opleiding zit de balans tussen theorie en praktijk heel goed.  De veelheid aan bewustzijnsverruimende interventies en processen, die je aanleert is een groot pluspunt. Bijvoorbeeld de methode van Zelf-Integratie, een techniek waarin een waaier aan verschillende invalshoeken samengebundeld zijn tot één zeer krachtige oefening, die je effectief helpt om in het reine te komen met je verleden.’
  Isabelle Lemahieu, zaakvoerder immobiliënvennootschap

 • “Deze opleiding voelt als thuiskomen. Het is een synthese van wat ik weet uit mijn opleiding als arts. Het is de herkenning van een zoektocht naar zin. Ik heb al veel opleidingen genoten, maar nog nooit zoiets degelijk.” – S.T. (arts)

 • ‘De opleiding heeft me geïnspireerd, uitgedaagd en geconfronteerd…De tools die we aangereikt kregen, de oefeningen en de feedback vond ik bruikbaar en soms ook zeer diepgaand met grote impact.  De lessen zijn gebracht met enthousiasme en zorg voor iedereens welbevinden. Fijn dat de theorie direct aan de praktijk wordt getoetst en dat er ook tussendoor veel geoefend werd…In ieder geval dankbaar dat ik deze opleiding volgde.’ Cindy Quanten

 • ‘Deze opleiding was voor mij een zeer mooie, waardevolle aanvulling op mijn werk als shiatsu therapeute en paardencoach. Het grote verschil met andere coaching opleidingen én de absolute meerwaarde van deze training is de grote aandacht die besteed wordt aan zelfinzicht en bewustwording. Een absolute aanrader voor iedereen die wil leren coachen met diepgang en niet louter vanuit techniek.’ - Nele, shiatsu therapeute, paardencoach, VZW Anima Luce
   
 • ‘De wijze waarop Joost de opleiding brengt en heel ruim een thema kan uitdiepen is uniek. Vooral in de observaties en de persoonlijke feedback merk je Joost zijn oog voor detail. De zorg voor het proces van inleving in volle aanwezigheid en het volledig afstemmen op de cliënt gebeurt heel grondig. Ik ben dankbaar voor deze mooie reis die begeleid werd door een ervaren gids.’ - Pascal Droogers, Trainer/Coach/Consultant bij PDCA
 • “De opleiding zou ik van harte aanbevelen aan mensen die de moed hebben om zichzelf onder ogen te zien en die tegelijkertijd ook hun talenten willen ontdekken of verder willen uitdiepen. Hetgeen ervoor klaar is, kan worden losgelaten, wat soms moeilijk was, en gelijkertijd als een bevrijding aanvoelde. Tijdens de opleiding ontdek je jouw oude patronen en je leert, na acceptatie ervan, de mogelijkheid om ze te doorbreken. Deze opleiding is heel praktijkgericht. Je leert je eigen kracht kennen en ervaren. En je merkt, dat er zoveel meer in je zit dan je ooit voor mogelijk hield. Een aanrader !” – Snauwaert Maria

 • ‘Ik heb de opleiding als zeer verrijkend ervaren, zowel voor mijn persoonlijke ontwikkeling, als in mijn rol als coach. In deze cursus werden mij tools en technieken aangeleerd die mij als mens krachtiger gemaakt hebben en die mij sterk in mijn schoenen doen staan als coach.’ - Marjan Braspenning

 • “Deze cursus is volledig wat ik ervan verwacht had, eigenlijk meer. De inhoud geeft veel nieuwe inzichten en bevordert persoonlijke veranderingen.” – I. De Mesmaeker (Bedrijfsleider)

 • “Deze opleiding verrast. Eenvoudige zaken brengen kernzaken naar boven. Het is een voorrecht te mogen delen van de professionaliteit en ervaring van de lesgever.”- Sofie (stafmedewerker)

 • ‘Ik vond het heel boeiend om te ervaren hoe ook de stevige boost in mijn individueel proces van zelfontplooiing geïntegreerd is in de opleiding, met de oefeningen als hulpmiddel.’ - W.C., Loopbaancoach

   

Overzicht van de centrale thema’ s van de opleiding:

• Tijdens de opleiding worden alle attitudes, vaardigheden, interventies en technieken die aangeleerd worden, ook toegepast op jezelf, om zo je eigen proces van verdere bewustwording en zelfontplooiing een boost te geven.

• Elk aspect, elke kwaliteit en elke vaardigheid waarrond gewerkt wordt leer je telkens herkennen bij jezelf en bij de ander, je leert het ook zonder oordeel te erkennen en je doet oefeningen om de beperkende patronen te transformeren tot meer ondersteunende patronen, zowel bij jezelf als bij anderen.

• Elk patroon, elk kader en elke benaderingswijze wordt theoretisch gekaderd. Het zijn vooral de oefeningen die je doet (meestal per 2 of per 3) en de feedbackmomenten (individueel tijdens de oefeningen en in groep na de oefeningen) die ervoor zorgen dat je de impact voelt waardoor het transformatieproces in jezelf positief gestimuleerd wordt en waardoor je de aangeboden onderwerpen integreert in jezelf en vlot kan toepassen als coach op anderen.

• Alle vaardigheden, patronen, oefeningen en interventies die aangeleerd worden beleef je zowel in de rol van cliënt als in de rol van coach. Tijdens een aantal oefeningen ben je ook in de rol van neutrale observator

• In de tekst hieronder -en ook in de opleiding- gebruiken we het woord coaching als verzamelnaam voor elke vorm van begeleiding van anderen op vlak van zelfontplooiing, innerlijke groei, bewustwording en voor het vergroten van de communicatieve, mentale, emotionele en spirituele intelligentie.

Schrijf je hier in

Beknopte inhoud per module

Module I: Basisattitudes en essentiële vaardigheden voor professionele begeleiding

In deze module leer je de basishoudingen voor het versterken van je innerlijke veerkracht, gecenterd zijn en zelfzorg: Je lichaamshouding en de manier waarop je kijkt, communiceert en omgaat met je gevoelens, bepalen of je al dan niet in contact bent met je innerlijke kracht. Het bepaalt of je al dan niet de emoties van anderen overneemt. De basistechnieken die je hier leert laten je toe om sterke betrokkenheid en effectieve communicatietechnieken te combineren met het bewaken van de eigen integriteit en met het behoud van je mentaal-emotionele grenzen. Stevig lichaamsbewustzijn, bewustzijn van je ademhaling en je energiestroom zijn daar een belangrijk onderdeel van. Deze vaardigheden zijn onmisbaar voor iedereen die groepen of individuen begeleidt.

Bijkomende vaardigheden die je leert zijn:

• Het verschil herkennen tussen de 5 aspecten van Coaching: mentoring, consulting, life coaching, training en psychotherapie. De kracht en de valkuilen van elk van deze 5 aspecten in kaart brengen.

• Expliciet en impliciet mandaat voor coaching.

• Resonantie en betrokkenheid opbouwen met de cliënt, op vlak van woordgebruik, mimiek, lichaamshouding en stemgebruik.

• De kwaliteit van betrokken neutraliteit ontwikkelen.

• Volledig acceptatie van wat er is en van de ander.

• Consequent ecologisch, niet-oordelend en ondersteunend (resourceful) taalgebruik hanteren.

• Het verschil tussen beschrijvende taal en evaluerende taal; het clean language model.

Doelstellingen en wensen (helpen) formuleren en de realisatie ervan bijsturen.

• Bewustzijn van je waardenhiërarchie.

• Het 3-fasengesprek (Probleem – oplossing/doelen – hulpbronnen).

• Het verschil tussen probleem-oplossend coachen en doel-gericht coachen.

Innerlijke krachtbronnen bewust maken en deze in elke situatie kunnen inzetten.

• Soepel hanteren van de 5 waarnemingsposities.

• Je eigen ‘model van de wereld’ in kaart brengen en leren tijdelijk opzij zetten.

• Het verschil tussen ondersteunen en oplossen; tussen advies geven en de ander helpen om bij de eigen inzichten te komen.


Module II: De dynamiek van het positief beïnvloeden van anderen.

• De 3 basisvoorwaarden voor verandering: jezelf vanuit metastandpunt kunnen zien, jezelf zien als iemand die in evolutie is en toekomstperspectief hebben of creëren.

• Anderen begeleiden vanuit een stevig intern referentiekader.

• Inzicht verwerven in de psychische mechanismen: incongruentie, zelfsabotage, onderdrukking, introjectie, projectie, overdracht en tegenoverdracht.

• Herkennen van en helpen omgaan met manipulatie, emotionele chantage, sub-assertiviteit, assertiviteit en agressie.

• Je eigen sterktes en zwaktes kennen. Je werkpunten gericht aanpakken.

• Als coach maximaal vertrouwen op alle informatie uit je onderbewuste.

• Beperkende overtuigingen transformeren tot ondersteunende overtuigingen.

• Nagaan op welke terreinen je deterministische versus vrije wilsovertuigingen hebt.

• Emotionele intelligentie: onderdrukking, permissiviteit, parasietemoties en compenseren.

• Emotionele trauma's herkennen en helpen integreren.

• Inschatten waar iemand staat in zijn/haar ontwikkeling. Nagaan welke minimale bewustwording en/of interventie een maximaal ondersteunend effect zal hebben voor de ander.

•  Zowel impliciet als expliciet werken vanuit de 6 logische niveaus.

• Transpersoonlijke coaching deel I:

   - Herkennen en oproepen van eenheidservaringen en de kracht ervan toegankelijk maken.

   - Jezelf en de ander kunnen zien vanuit eenheidsbewustzijn; Jezelf en anderen vergeven.

   - De wortels van angst, schuld en schaamte elimineren.

• Elk van de 3 bewustzijns-transformerende houdingen versterken en ze tegelijkertijd actief houden: volledige acceptatie, helder onderscheidingsvermogen en je focus houden op je doelen en visie.

 Module III: Coaching-opdrachten definiëren, afbakenen, inleiden en volbrengen; extra ondersteunende kaders en coaching-principes.

• Je rol als coach bepalen en afbakenen, intakegesprek, doelen van de coaching bepalen en bijsturen.

• Bepalen en bewaken van kader, beoogd effect, inhoud en missie van een coaching opdracht.

• In kaart brengen of updaten van je belangrijke levensgebieden; deze herprioritiseren, tevredenheidsscore bepalen en verwaarloosde levensgebieden activeren.

• Metaforische coachen: herkennen van en voortbouwen op de beeldspraak van de cliënt.

• Psychisch-emotionele Grenzen deel II: Het verschil tussen ondoordringbare muren; geen grenzen hebben en het hebben van duidelijk grenzen. Bewust kiezen voor elk van de 3 modaliteiten.

• Transpersoonlijke coaching deel II:

3

   - Het verschil kennen tussen wat je wil, wat je nodig hebt en wat er nodig is.

   - Gehechtheden en aversies herkennen en loslaten.

   - Het verschil tussen impliciet transpersoonlijke en expliciet transpersoonlijke coaching.

   - Coachen vanuit de 4 basis-noden: veiligheid, goedkeuring, controle en verbondenheid/éénheid.

• Eigenheid en verbondenheid kunnen zien als 2 aparte kwaliteit, die je elk maximaal kan ontwikkelen.

• Het verschil herkennen tussen remediërend, generatief en evolutief  coachen.

• Leren luisteren naar en inspelen op de vraag achter de vraag.

• De signalen van je intuïtie sneller en duidelijker oppikken en volgen.

• Werken met het zelfbeeld: zelfwaardering, eigenwaarde en assertiviteit.

• Bewustwording van je innerlijke dialoog en van je innerlijke beelden.

• Werken met de tijdslijn: onder meer je toekomstige zelf in je gerealiseerde doel visualiseren.

• Herkennen van psychopathische, neurotische en psychotische symptomen.

• Je grenzen als begeleider kennen en respecteren. Weten wanneer doorverwijzen of bijkomende ondersteuning nodig is (naar arts, psychiater,…).

• Alle geleerde vaardigheden toepassen in de loop van minstens 6 oefen-coaching-gesprekken met cliënten van buiten de opleiding (gespreid over module III en IV).

Module IV: Krachtig en authentiek leiderschap: interventies en veranderingsprocessen.

In deze module krijg je de finesses van alle invalshoeken onder de knie. Dit doe je onder meer via een aantal specifieke werkmodellen die ontwikkeld zijn in Centrum GEA, en die voor duizenden cliënten al hun sterk transformerend effect bewezen hebben.

• Zelf-Integratie, een coaching methode om in het reine te komen met jezelf en met je verleden. Deze methode is zeer efficiënt voor het oplossen van onverwerkt verlies en abrupte veranderingen en gevoelens van spijt en schuld. De methode is een krachtig hulpmiddel om je zelfbeeld en je eigenwaarde van binnenuit te versterken. Zie ook het boek Het Gouden Geschenk (uitg. Ankh-Hermes, 2007) geschreven door Joost Vanhove. Info, getuigenissen en boekbesprekingen:

2

http://www.centrumgea.be/publicaties/gouden_geschenk.php 

• De Sleutel van Creatie is een eenvoudig model om je (of jouw organisatie) op een directe manier te laten werken met doelen, de achterliggende waarden, de tijdslijn en de 5 waarnemingsposities; door middel van symbolen, plaatsankers en eenvoudige visualisaties.

• Het Uitklarend Gesprek, een manier van spreken, met ingebouwde veiligheid en grenzen, om gespannen relaties te ontmijnen en om moeilijke boodschappen op een duidelijke en niet aanvallende manier over te brengen.

• De oogbewegingen ‘aflezen’ en aanwenden om beperkende patronen te transformeren.

• Autoriteitsthema en eindverantwoordelijkheid:

  De (over)verantwoordelijkheid die je van iemand anders overgenomen hebt, teruggeven en de    

  verantwoordelijkheid voor jouw leven, die anderen van jou overgenomen hebben, terugnemen.

• Met de Directe Release - methode leg je op een vlotte manier je innerlijke weerstanden, negatieve  

  emoties en beperkende overtuigingen bloot en leer je deze gemakkelijk loslaten.

• Body Awareness, fysieke kracht en mentale fitheid. Een mix van aandachts-, stretching-, ademhalings-, visualisatie-, hand-, arm-, rug- en oogbeweginsoefeningen uit verschillende tradities, waaronder hatha yoga, kriya yoga, Tibetaanse yoga, Taoïstische yoga, mindfuness, advaita vedanta, ademhalingscoaching en Edgu. De oefeningen (in tijdsduur variërend tussen 3 seconden en 5 minuten), helpen je om je energie te focussen, om je aandacht op te frissen (vb na moeilijke of lange besprekingen), om mentaal en lichamelijk fit te zijn.

• Perfectionisme gericht aanpakken.

• Herkennen en helpen integreren van de 3 grote taboes: geld, seks, dood; en van het verborgen taboe: eten

Klik hier voor een overzicht van alle onderwerpen, vaardigheden en interventies die aan bod komen in de opleiding.

 

Data en prijzen 2017

Info-sessie met proefles

woensdag 15 februari 2017, 19u30-22u

Basis-weekend:

Zaterdag/zondag 18/19 februari, 10u-17u

Dit weekend staat open voor iedereen die enkel dit eerste WE wil volgen.
Op die manier kan je kennis maken met de opleidingsstijl van Centrum GEA en kan je onze visie over coaching direct ervaren.
 
Prijs: €350 incl BTW (€289,26 + €60,74 BTW) 
Inclusief de syllabus, lesmateriaal, dranken en versnaperingen.
Betaling met KMO-portefeuille voor zelfstandigen is mogelijk.
 
Formule: 24 weekenddagen  (10u--17u) 
 • Module I: Basisattitudes en essentiële vaardigheden voor professionele begeleiding 


za-zo 18-19 februari 2017
za-zo 25-26 februari 2017
za-zo 11-12 maart 2017

 • Module II: De dynamiek van het positief beïnvloeden van anderen.

za-zo 25-26 maart 2017
za 1 april 2017
Paasmaandag 17 april 2017
za 22 april 2017
za 27 mei 2017

 • Module III: Coachingopdrachten definiëren, afbakenen, inleiden en volbrengen

zo 28 mei 2017
Pinkstermaandag 5 juni 2017
za-zo 17-18 juni 20107
za-zo 1-2 juli 2017

 • Module IV: Krachtig en authentiek leiderschap: interventies en veranderingsprocessen

zo 17 september 2017
za 23 september 2017
za-zo 7-8 oktober 2017
za-zo 21-22 oktober 2017

28 oktober 2017: reservedag

Plaats: Gent

Trainer: Joost Vanhove

Inschrijven

Prijs: €4114 incl BTW  (€3400 excl BTW + €714 BTW)
Als je in aanmerking komt voor KMO-portefeuille kan je €1360 subsidies krijgen

Prijs per module van 6 dagen: € 1149,5 incl BTW (€950 excl BTW + €199,50 BTW)
Als je in aanmerking komt voor KMO-portefeuille kan je €380 subsidies krijgen

Inclusief de syllabus, lesmateriaal, dranken en versnaperingen.  
Het spreekt voor zich dat een certificaat enkel wordt uitgereikt na het volgen van de 4 modules met maximum 10% afwezigheid.

Betaling met KMO-portefeuille voor zelfstandigen is mogelijk.

Centrum GEA vzw is door de Vlaamse Overheid erkend voor de subsidie van KMO portefeuille.  Indien uw zaak aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 40% van het netto bedrag van de opleiding.  Het BTW bedrag betaal je rechtstreeks aan Centrum GEA vzw.  Voorwaarde is dat je de subsidie moet aanvragen (ten laatste) binnen de 2 weken na de start van de opleiding. Erkenningsnummer van Centrum GEA vzw voor de pijler opleidingen: DV.O103649.  Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be