Deze opleiding is een compacte, kwaliteitsvolle postmasteropleiding waarin alle vaardigheden en attitudes aangeleerd worden die nodig zijn om op een professionele manier anderen te kunnen begeleiden met het PAVA-bewustzijnsmodel.

Een onmisbare handleiding voor elke professional!

Magaly Desmet (trainer)

 

Voor wie ?

Deze opleiding richt zich tot iedereen die anderen beroepshalve op een kwaliteitsvolle manier wil begeleiden, trainen of coachen met behulp van het PAVA-bewustzijnsmodel in een of meerdere van de volgende domeinen: HR management, psychotherapie, consulting, healing, negotiatie, personal en life-coaching, bemiddeling, onderwijsbegeleiding, management, leidinggeven...
Voorwaarde tot deelname is dat je de basisreeks volgde.

Certificatie met kwaliteitslabel

Centrum GEA wil een blijvende kwaliteit garanderen.  Daarom houden we ons aan de volgende criteria voor het bekomen van een certificaat:

 • Er wordt verwacht dat de studenten minstens  4 van de 5 dagen van de opleiding effectief gevolgd hebben (max. 1 volle lesdag gemist hebben; de eventueel gemiste dag kan ingehaald worden in samenspraak met de trainer).
 • Tijdens de certificatiedag demonstreer je dat je de basishoudingen, -vaardigheden en -interventies die je aangeleerd hebt, beheerst en vlot toepast.
 • Tijdens de certificatiedag leg je ook een schriftelijke proef af, waaruit blijkt dat je inzicht hebt in de basishoudingen, de kaders, technieken en interventies van het PAVA-bewustzijnsmodel.
   

Uitgebreide documentatiemap voor coaches en professionele hulpverleners

U ontvangt ook een map met didactisch materiaal (schema’s, grafieken en overzichten) die voor je cliënten in één oogoplsag de verschillende aspecten van het theoretisch kader verduidelijken.

In deze map vind je ook vraag- en invullijsten om gemakkelijk voor je cliënt, leerling, teamlid of coachee het niveau van bewustzijn te kunnen meten en om de valkuilen (alle valse vergelijkingen en valse tegenstellingen) vlot in kaart te brengen. In deze map zijn ook de overzichten, werkfiches en focuskaarten voor de oefeningen bijeengebracht.

Daarmee kan je onmiddellijk aan de slag met je cliënten.

Inhoud van de behandelde onderwerpen

Algemeen: Basisattitudes en essentiële vaardigheden van het PAVA-bewustzijnsmodel

 • De 4 bewustzijnsparameters leren uit elkaar houden.

 • De sterktes en uitdagingen van iemands innerlijke ontwikkeling in kaart brengen met behulpvan het PAVA-bewustzijnsmodel.

 • Kunnen werken met de vragenlijst (31 vragen) om het bewustzijnsniveau te meten en om debelangrijkste valkuilen in verband met de bewustzijnsontwikkeling in kaart te brengen. Descores (die de cliënt aan zichzelf toekent) kunnen interpreteren en op een zinvolle manieranderen coachen op basis van de resultaten van de vragenlijst.
 • De kracht van het onderbewuste inschakelen bij je coachee wanneer je werkt met het PAVA-bewustzijnsmodel.
 • De kwaliteit van liefdevolle neutraliteit overbrengen op de ander.
 • Anderen begeleiden vanuit een stevig intern referentiekader, met openheid voor informatievan buitenaf.
 • Inschatten waar iemand staat in zijn/haar ontwikkeling. Nagaan welke minimalebewustwording en/of interventie een maximale bewustzijnsgroei zal teweeg brengen, op basisvan het PAVA-bewustzijnsmodel.
 • Positieve referentie-ervaringen herkennen en oproepen voor elk van de 4 PAVA-basishoudingen.
 • Elk van de 4 bewustzijns-transformerende houdingen versterken en ze tegelijkertijd actief houden:
 1. Volledige acceptatie van wat er nu is (dit betekent niet ermee akkoord gaan of je erbijneerleggen!)
 2. Helder onderscheidingsvermogen ontwikkelen en behouden.
 3. Bewust worden (en blijven) van je doelstellingen, visie en missie.- Op het gepaste moment overgaan tot actie met effect.
 4. Deze 4 bewustzijns-transformerende houdingen tot ontwikkeling brengen bij je coachee.
 • In kaart brengen of updaten van de essentiële levensgebieden (of levensthema’s) die voor jecliënt belangrijk zijn. Prioriteit van de verschillende levensgebieden helpen bepalen; scoreshelpen geven voor elk van de levensgebieden, op het vlak van de 4 PAVA-levenshoudingen.
 • Vlot kunnen werken met de oefeningen om de 4 PAVA-basishoudingen uit elkaar te lerenhouden.
 • De oefeningen beheersen om de 4 PAVA-basishoudingen per twee te kunnen combineren,toegepast op een concrete situatie.

Zuivere Perceptie

 • Leren zuiver waarnemen zonder te interpreteren.
 • Jezelf bekijken vanuit meta-positie als krachtig instrument voor zelfontplooiing.
 • Het ABC van onderscheid, oordeel en veroordeling onder de knie krijgen.
 • Soepel hanteren van de 5 waarnemingsposities: waarnemen, denken én voelen vanuit jezelf,vanuit de ander, vanuit de denkbeeldige, neutrale observator, vanuit het systeem (gezin, familie,bedrijf...) en vanuit het perspectief van het universeel al-bewustzijn.
 • Consequent niet-oordelend taalgebruik hanteren.
 • Het verschil tussen beschrijvende taal en evaluerende taal onder de knie krijgen: In je maniervan spreken consequent het onderscheid maken tussen enerzijds datgene wat waargenomenwordt en anderzijds jouw subjectieve evaluatie over wat je waarneemt.

Volledige Acceptatie

 • De kenmerken van acceptatie en de kenmerken van verzet duidelijk herkennen.
 • Herkennen, toelaten en loslaten van verzet.
 • Beheersing van de techniek van volledige acceptatie.
 • Nagaan hoe de cliënt omgaat met emoties: onderdrukking, permissiviteit, parasietemoties,compenseren.
 • Permissiviteit nagaan van de vier basisemoties (de mate waarin de cliënt de verschillendeemoties herkent en toelaat, bij zichzelf en bij anderen): vreugde, angst, verdriet en boosheid.Permissiviteit doen vergroten.
 • Emotionele trauma's herkennen en helpen integreren met het PAVA-bewustzijnsmodel.
 • Gehechtheden en aversies herkennen en loslaten.
 • Leren werken met de Directe Emotionele Release – methode: Bij je cochee op een vlottemanier de innerlijke weerstanden, negatieve emoties en beperkende overtuigingen blootleggenen helpen loslaten.

Heldere Visie

 • Bewustwording van je innerlijke dialoog en van je innerlijke beelden. Bewust kunnen kiezenvoor ondersteunende self-talk en opbouwende innerlijke beelden.
 • Piekercirkels herkennen en helpen doorbreken.
 • De cliënt/coachee helpen om doelstellingen en wensen te formuleren en om de realisatieervan bij te sturen.
 • De cliënt helpen bewust worden van zijn/haar waardenhiërarchie. Niet-eigen ofvoorbijgestreefde waarden helpen herkennen. Prioriteit van waarden herzien en aanpassen aanbehoeftes en visie.
 • Doelen verbinden aan waarden. De brug maken tussen enerzijds dedoelen/wensen/verlangens die je wil realiseren en anderzijds de achterliggende waarden/criteriaen vice versa.
 • Kunnen werken met de paradox van enerzijds bewust je aandacht richten op je wensen endoelen en anderzijds de vereenzelviging met je doelen loslaten.

Efficiënte Actie

 • De cliënt helpen om bewust stite en zelfreflectie in te bouwen, vooraleer over te gaan op actie.• De juiste timing afwachten om over te gaan tot actie met maximaal effect.
 • Daadkracht en timing: de juiste actie, soms tegen alle regels in.
 • Vlot kunnen werken met de oefening ‘het kruispunt van verschillende wegen en keuzes’.

De Transpersoonlijke dimensie van het PAVA-bewustzijnsmodel beheersen:

 • De vier koninklijke wegen naar zelfrealisatie :Herkennen en oproepen van eenheidservaringen en de kracht die erin zit toegankelijk maken, zowel op het vlak van Perceptie, Acceptatie, Visie als van Actie.
 • Jezelf en de cliënt kunnen zien vanuit eenheidsbewustzijn.
 • Kenmerken van eenheidsbewustzijn (ten opzichte van die van afscheidings-bewustzijn) vlot herkennen.
 • De oorzaken van angst, schuld, spijt of schaamte transformeren via de benadering van non-dualiteit.
 • Zelfvergeving en vergeving van anderen vanuit het transpersoonlijk standpunt beheersen.• Met behulp van het PAVA-model de 4 grote spirituele verwarringen kunnen detecteren en positief transformeren bij je coachee.
 • De signalen van intuïtie sneller en duidelijker oppikken met het PAVA-bewustzijnsmodel.

Lees meer op www.pavabewustzijnsmodel.com

Hier kan je enkele videofilmpjes bekijken die jou op korte tijd een idee geven van de essentie van het Pava-bewustzijnsmodel.

‘Het PAVA-bewustzijnsmodel is voor mij enorm waardevol omdat het nieuwe inzichten verbindt met de essentie van mindfullness, NLP, cognitieve psychologie, energiewerk, verbindende communicatie, sjamanisme en transpersoonlijke psychologie samen. Naast een helder theoretisch kader, is het vooral praktisch zeer bruikbaar. Dit zowel voor de geïnteresseerde leek, als voor de professional die werkt met groepen of individuen rond persoonlijke ontwikkeling.’

 

Martine Verheye, coach en trainer in zelfontplooiing

 ‘Het PAVA-bewustzijnsmodel is zeer toegankelijk door haar eenvoud en biedt een integrale aanpak die door iedereen op elke situatie kan toegepast worden, ook binnen bedrijfscontexten. En dit zowel op individuele basis als voor groepsbegeleidingen.

Een absolute aanrader voor iedereen die anderen of organisaties begeleidt.
Een heel verfrissende aanpak!‘

 

Caroline Coutereel, trainer luchtvaartpersoneel, coach