3-daagse training: De kracht van duurzaam leidinggeven - vergroot jouw authenticiteit 

Voor alle gedreven meerwaardezoekers, beïnvloeders en leidinggevenden

Met als rode draad in deze 3 dagen traning:

  •  De zelftest: in welke mate ben ik een authentieke en integere leidinggevende/beïnvloeder?
  • Richtlijnen bij het gebruik van de selfcoaching-kit
  • De training is gespreid over 2 maanden.  De periodes tussen de 3 opleidingsdagen zijn essentieel voor de integratie.  In de tussenperiodes ga je zelf aan de slag met de korte oefeningen

Tijdens deze 3 dagen training leer je de samenhang begrijpen tussen de 8 kwaliteiten van een authentieke en integere leidinggevende. Je leert in verschillende situaties jouw niveau bepalen voor elk van de 8 kwaliteiten. 

Je komt erachter wat jouw zwaktes en sterktes zijn als leidinggevende. Je krijgt ook inzicht in de manier waarop de 8 basishoudingen, die bepalend zijn voor een authentieke en integere leidinggevende, in jouw bewustzijn met elkaar verbonden zijn; hoe ze elkaar versterken of juist tegenwerken. Je krijgt heel wat tips en self-coaching technieken aangereikt. In de loop van deze 3 dagen gaan we met heel wat van die processen al aan de slag.  

 

 

De 8 kenmerken van een leidinggevende die duidelijkheid en daadkracht combineert met menselijkheid en flexibiliteit.

1. Zelfreflectie

2. Zuiver waarnemen

3. Meerzijdige partijdigheid

4. Acceptatie

5. Anderen en jezelf zien als iemand die in evolutie is

6. Oplossingsgerichtheid

7. Transparantie en eerlijkheid

8. Lichaamsbewustzijn

Deze 8 basis-levenshoudingen zijn kenmerkend voor iedereen die een zekere levenswijsheid (ontwikkeld) heeft. Specifiek voor leidinggevenden zijn dit levenshoudingen die essentieel zijn om op een positieve manier te kunnen inspelen op de snelle veranderingen in de wereld van leidinggeven, management en organisatie. Zowel in privébedrijven als bij overheidsdiensten. Deze 8 kwaliteiten vormen de synthese van 30 jaar ervaring in Centrum GEA in het begeleiden van bedrijfsleiders, leidinggevenden, trainers, coaches en andere professionele beïnvloeders. Deze 8 levenshoudingen staan in een bepaalde prioriteit en zijn gelaagd. Hoe meer iemand bijvoorbeeld de eerste kwaliteit ‘Zelfreflectie’ beheerst, hoe gemakkelijker hij de andere kwaliteiten, die deels afhangen van de eerste, kan ontwikkelen.

De laatste vaardigheid, Lichaamsbewustzijn, vormt in zeker zin de basis waarop alle andere kwaliteiten steunen. Je kan deze vaardigheid ook zien als een rode draad, die je altijd tussendoor kan aanleren en/of verder ontwikkelen. Hoe meer je deze vaardigheid beheerst, hoe beter je wordt in het toepassen van de andere zeven vaardigheden 

Deze 8 basishoudingen zijn meta-vaardigheden. Het zijn manieren van denken, voelen en zijn, die een sterk effect hebben op het functioneren van de leidinggevende in alle mogelijke contexten. In de mate dat een leidinggevende meerdere van deze 8 basislevenshoudingen beheerst, zal hij zijn team of organisatie gemakkelijker op een succesvolle manier doorheen transities leiden. Hoe meer een leidinggevende van deze vaardigheden beheerst en verder ontwikkelt, hoe meer kans zijn organisatie heeft om blijvend succesvol te zijn.

 

1. Zelfreflectie
Om aan zelfreflectie te kunnen doen is het noodzakelijk dat je jezelf kan observeren vanuit de positie van een denkbeeldige, neutrale waarnemer. Dit veronderstelt dat je jouw innerlijke ‘pauzeknop’ kent en die ook af en toe ‘indrukt’. In de vertraging kunnen gaan is een extra vaardigheid om de gevolgen van je keuzes en beslissingen neutraal te kunnen evalueren.

2. Zuiver waarnemen
De kunst verstaan van datgene wat je waarneemt, los te koppelen van je subjectieve oordelen en evaluaties. Ook in je communicatie duidelijk het verschil aangeven tussen wat je ziet en hoort enerzijds en je subjectieve interpretatie, ideeën en gevoelens over de feiten anderzijds. Zuiver waarnemen betekent dat je je bewust bent van je interpretaties en oordelen. Dit vormt ook de basis om te kunnen communiceren in ik-boodschappen.

3. Meerzijdige partijdigheid
De leidinggevende die meerzijdige partijdigheid in de praktijk brengt, neemt verantwoordelijkheid voor de effecten van zijn beslissingen. Hij is in staat om onbevooroordeeld te vragen naar de beleving van alle betrokkenen omtrent de keuzes die hij/zij gemaakt heeft. In gedachten kan hij zich ook verplaatsen in de positie van de verschillende partijen. Meerzijdige partijdigheid veronderstelt respectvolle betrokkenheid vanwege de leidinggevende. Het is de bereidheid om stil te staan bij de belangen en bezwaren van elke betrokken partij. 

4. Acceptatie
Deze vaardigheid bepaalt in welke mate je in staat bent om alles wat er op een bepaald moment is, te accepteren zoals het is. In de mate dat je jezelf, situaties en anderen minder kan accepteren, ben je in weerstand en verzet. Weerstand hebben tegen situaties en mensen betekent veel energieverlies. Innerlijke weerstand maakt ook dat je situaties niet meer zuiver kan waarnemer. Situaties en personen accepteren zoals ze zijn betekent niet dat je akkoord gaat met de dingen of dat je je er passief bij neerlegt.
Hoe meer je de kunst van actieve acceptatie beheerst, hoe meer je je bewust bent van je eigen emoties en hoe meer je ook ruimte kan geven aan de emoties van anderen. 

5. Anderen en jezelf zien als iemand die in evolutie is
Wanneer je mensen (inclusief jezelf!) ziet als iemand die continu in evolutie is, dan koppel je mensen niet aan vaste rollen of functies. Dan ben je bereid om in elke situatie bij te leren. Jezelf en anderen zien als mensen die in continue ontwikkeling zijn, zorgt voor het opbouwen van een positief toekomstperspectief. Het is ook een belangrijke voorwaarde om anderen te kunnen inspireren. In combinatie met de vorige houdingen, is het de basis voor het ontwikkelen van een ondersteunende visie en missie.

6. Oplossingsgerichtheid
Oplossingsgerichtheid is weten wat je wil, wat je nodig hebt en wat het beste is voor alle betrokkenen. Dit betekent dat je weet waar je naar toe wil en dat je je aandacht blijft richten op het realiseren van jouw visie. Oplossingsgericht zijn houdt ook in dat je jouw  focus blijft houden op de opportuniteiten en mogelijke oplossingen. Ook al ken je op dat moment de oplossing in kwestie nog niet. Iemand die oplossingsgericht is, maakt keuzes op basis van zijn visie en uiteindelijk van zijn missie. 

7. Transparantie en eerlijkheid
Transparantie in je keuzes en beslissingen en eerlijke communicatie erover zorgen ervoor dat de mensen in jouw team of organisatie jouw vertrouwen en onvoorwaardelijk steunen. Het is een goed antivirus tegen allerlei machtspelletjes en dubbele agenda’s.

8. Lichaamsbewustzijn
Bewust contact kunnen maken met de fysieke gewaarwordingen die je voelt in je eigen lichaam is een absolute voorwaarde om de signalen uit je omgeving te kunnen waarnemen. Connectie hebben met je lichaam stelt je ook in staat om de signalen uit je eigen onderbewuste te capteren en erop te reageren. 

Alhoewel deze kwaliteit als laatste in de rij staat, vormt ze in zeker zin de basis waarop alle andere kwaliteiten steunen. Je kan deze vaardigheid ook zien als een rode draad, die je altijd tussendoor kan aanleren en/of verder ontwikkelen. Hoe meer je deze vaardigheid beheerst, hoe beter je wordt in het toepassen van de andere zeven vaardigheden. De reden waarom we deze vaardigheid als laatste vermelden, is dat het in de praktijk voor veel leidinggevenden niet de gemakkelijkste is om aan te leren. Het vereist dat je de mentale controle al een stuk kan loslaten. En het zijn precies de andere 7 vaardigheden die daartoe bijdragen.

Door een sterk contact met je lichaam, ben je je ook bewust van je emoties, ook de zogenaamde ‘negatieve’ emoties.