zelfontplooiing
coaching
opleidingen

Centrum GEA

centrum GEA

loopbaancheques
KMO portefeuille
Vlaamse overheid


GECERTIFICEERDE HOLISTISCHE OPLEIDING TOT COACH EN CONSULENT

 

Professioneel begeleiden op persoonlijk en op transpersoonlijk vlak 

Heb je al een stuk weg afgelegd op het pad van zelfontplooiing? En wil je de opgedane levenswijsheid professioneel doorgeven aan anderen? Dan is deze compacte, kwaliteitsvolle opleiding wellicht iets voor jou. Hierin worden alle basisvaardigheden en -attitudes aangeleerd om een professionele coach te worden. Uit diverse, hedendaagse coachingbenaderingen is een selectie gemaakt van de meest efficiënte technieken. Je leert om sterke betrokkenheid op te bouwen, met behoud van eigen grenzen. Je leert ook om je cliënt contact te laten maken met de eigen krachtbronnen en je begeleidt hem/haar om de meest fundamentele levensdoelen te kunnen realiseren. 

Voor wie ?

Deze opleiding met certificaat, richt zich tot iedereen die beroepshalve op een kwaliteitsvolle manier wil communiceren of anderen wil begeleiden, trainen of coachen: HR management, psychotherapie, consulting, healing, negotiatie, personal en life-coaching, bemiddeling, onderwijsbegeleiding,...

Vereiste voorkennis

Je komt in aanmerking voor deze opleiding als je al iets van achtergrond hebt op één of meerdere van de volgende terreinen: persoonlijke ontwikkeling, communicatie, psychologie, pedagogie, psychotherapie, HR, bemiddeling, negotiatie, leerlingenbegeleiding, energiewerk, lichaamswerk, gezondheidsconsulent of iets dergelijks  (onder de vorm van bijvoorbeeld cursussen, opleidingen, individuele begeleiding...). Minimum 100 uur ervaring hebben op dit vlak, of in het begeleiden van anderen, is dikwijls een goede graadmeter. Het belangrijkste is dat je al geleerd hebt om aan zelfreflectie te doen en dat je al een stuk weg afgelegd hebt op het pad van zelfontplooiing. Aarzel niet om bij twijfel contact op te nemen.

Certificatie met kwaliteitslabel

Deze coaching-opleiding is comform de internationale regelgeving voor het professioneel opleiden van coaches. De opleiding respecteert de ethische code, voldoet aan de basiscriteria, die ook het ICF (International Coaching Federation) onderschrijft.
Daarenboven hebben wij bij Centrum GEA nog enkele extra criteria toegevoegd, gebaseerd op onze expertise van de voorbije 35 jaar. Deze 4 extra criteria geven een duidelijke meerwaarde om de positieve veranderingen bij de cliënt duurzamer te maken.

1. De coachingopleiding in Centrum GEA is holistisch 
In de loop van de opleiding leert de coach om positieve veranderingsprocessen op gang te brengen bij de cliënt, niet alleen door cognitieve processen. De coach leert ook om het transformatieproces bij de cliënt te vergemakkelijken door het kalibreren en ondersteuning van de fysieke eigenschappen, waaronder lichaamshouding, manier van bewegen en de manier van spreken. De coach helpt de cliënt om het lichaamsbewustzijn te vergroten.
Aan de cliënt wordt al vroeg in het traject feedback gegeven over zijn/haar emotioneel functioneren. De cliënt krijgt tips om de emotionele intelligentie te vergroten.
De coach wordt ook opgeleid om aan de cliënt, indien hij/zij daarvoor open staat, ook feedback te geven over het energetisch functioneren  (helpen herkennen en positief beïnvloeden van o.a. patronen in de ademhaling, de mate van gegrond zijn, de energiestroom in het lichaam en de energetische connecties met mensen en situaties).

2. De coach helpt de cliënt om de signalen van zijn/haar intuïtie sneller en duidelijker op te pikken. Het versterken en volgen van de intuïtie –het innerlijke referentiekader-  zorgt ervoor dat de cliënt doelen formuleert die volledig passen bij hem, die zijn geluk en zingeving vergroten en die realiseerbaar zijn.

3. De coach leert ook om het onderbewuste van de cliënt, een van de krachtigste hulpbronnen, in te schakelen tijdens een coachingtraject. Daardoor worden weerstanden en bezwaren van de cliënt omgevormd tot positieve krachten. En dit op een manier die helemaal past bij de cliënt.

4. De coach krijgt notie van transpersoonlijke coaching en hij/zij leert dit ook toepassen in het werk met cliënten. De coach is in staat om op elk moment de keuze te maken om de cliënt niet alleen te zien als een lichaam en een geest, maar ook als uitdrukking van het universele bewustzijn. Daardoor versnelt en vergemakkelijkt het veranderingsproces van de cliënt aanzienlijk. De coach is ook in staat om, indien daar vraag naar is van de cliënt, hem ook expliciet te begeleiden met behulp van de transpersoonlijke benadering. De coach helpt dan om meer helderheid te  brengen bij de cliënt over vragen (en ook misvattingen) aangaande spiritualiteit, zingeving en het realiseren van de hogere missie.

Centrum GEA wil een blijvende kwaliteit garanderen.  Daarom houden we ons aan de volgende criteria voor het bekomen van een certificaat:

 • Er wordt verwacht dat de studenten minstens 21 van de 24 dagen van de opleiding effectief gevolgd hebben (max. 3 volle lesdagen gemist hebben; de gemiste dagen worden ingehaald door zelfstudie en door tussendoor te oefenen met de andere cursisten).
 • Tijdens enkele schriftelijke proeven laat je blijken dat je inzicht hebt in de basishoudingen, de kaders, technieken en interventies waarmee gewerkt wordt.
 • In de loop van de opleiding demonstreer je dat je de basishoudingen, -vaardigheden en -processen die je aangeleerd hebt, beheerst en vlot toepast.
   

Hoe kan je na de GEA opleiding het ICF certificaat bekomen op ACC (Associate Certified Coach) level ?
De Gea opleiding (144 uur opleiding) bestaat uit minimaal 80 uur coach-specifieke training, 12 uur supervisie, minstens 7 stage-coaching-sessie met cliënten van telkens 75 minuten, een schriftelijk en een mondeling examen.
Om een certificatie te bekomen die conform is aan de internationale richtlijnen, dient de student na de jaaropleiding zijn praktijkervaring verder uit te bouwen zodat hij minimum 100 uur praktijkervaring
(waarvan 75 uur betaalde coaching sessies) als coach kan aantonen. 
Alle dokumenten hiervoor worden ter beschikking gesteld door Centrum GEA.
Centrum GEA organiseert ook supervisie- en intervisie-sessies om maximale coaching skills te integreren tijdens deze praktijkervaring. 

De opleiding

Deze opleiding is een compacte, kwaliteitsvolle, gecertificeerde masteropleiding waarin alle vaardigheden en attitudes aangeleerd worden die nodig zijn om een professionele coach te zijn.

“In deze opleiding wil ik het maximale doorgeven van de 30 jaar ervaring die ik, samen met collega trainers en assistenten, opgedaan heb als trainer, coach en psychotherapeut".

Voor deze training is bewust gekozen voor een 'open' opleiding: een opleiding waarbij de cursisten geen specifieke vooropleiding moeten gevolgd hebben binnen een welbepaalde strekking, kader of systeem.  Vanuit diverse hedendaagse kaders waar wij, in Centrum GEA veel ervaring mee hebben  (cognitieve psychologie, Neuro-linguistisch Programmeren,  intuïtieve ontwikkeling, geweldloze communicatie, non-dualiteit, verschillende vormen van energiewerk en sjamanisme) is een selectie gemaakt van de meest werkzame principes en technieken op vlak van communicatie, zelfontplooiing, emotionele en spirituele intelligentie en het op gang zetten van bewustwordingen en positieve veranderingen.

De opleiding bestaat uit vier modules van elk 6 lesdagen (totaal 24 lesdagen).  Elke module kan ook afzonderlijk  gevolgd worden. Aangezien er telkens verder gewerkt wordt op de vaardigheden van de vorige modules is het nodig om de modules in de juiste volgorde te volgen. De ervaring van de voorbije jaren heeft uitgewezen dat de mix van de verschillende achtergronden van de deelnemers de kwaliteit van de opleiding heel erg ten goede komt.  In de loop van de opleiding krijgt elke student feedback en individuele tips over zijn/haar evolutie.  Op het einde van de opleiding krijg je het certificaat van professioneel coach als je voldoet aan de voorwaarden (zie verder onder:  Certificatie met kwaliteitslabel).

Als een rode draad doorheen de opleiding loopt het vlot leren werken met het PAVA-bewustzijnsmodel. Dit holistisch ontwikkelingsmodel, dat Joost Vanhove de voorbije 10 jaar ontwikkelde, is een zeer praktische methode om, bij jezelf of bij iemand anders, het niveau van levenswijsheid te meten en te verhogen. In één duidelijk model zit de essentie vervat van zowel de hedendaagse methodes van zelfontplooiing als van oude tradities op het vlak van bewustwording.
Lees meer op www.pavabewustzijnsmodel.com

De trainer

Joost Vanhove

Intakegesprek

In de loop van het kosteloos en vrijblijvend intakegesprek wordt nagegaan in hoeverre deze opleiding beantwoordt aan je verwachtingen en of ze maximaal aansluit bij je opleidingstraject.  Op die manier raakt de trainer vertrouwd met je achtergrond en specifieke wensen.  Dit maakt optimale en geïndividualiseerde begeleiding mogelijk vanaf het begin van de opleiding. Een ander voordeel is dat alle cursisten vanaf het begin al een gelijkaardig niveau bereikt hebben van zelfkennis en bewustzijn.
 

Resultaten van de opleiding

Je bent je bewust van de impact van wat je denkt, voelt, zegt en doet voor, tijdens en na een consult en tijdens het volledige begeleidingstraject van een collega/cliënt/coachee/leerling. Dankzij je sterke communicatievaardigheden ben je in staat om efficiënt, veilig en op een kwaliteitsvolle manier bij je cliënten meer bewustzijn bij te brengen over de huidige situatie. Je helpt hem of haar om snel nieuwe perspectieven te krijgen en om positieve veranderingen op gang te brengen.

Je beheerst de vaardigheid om sterke betrokkenheid te combineren met het behoud van gezonde emotionele grenzen.  Je bent in staat om vanuit een warme connectie te luisteren, om aan te voelen en te concluderen waar de eventuele beperkingen én mogelijkheden zitten.  Je kan duidelijke coaching-doelen helpen bepalen voor de cliënt en deze in sub-doelen onderverdelen.  Op een professionele manier implementeer je de kracht en het effect van het juiste woord om maximaal positieve veranderingen teweeg te brengen, en dit vanuit een ecologisch bewustzijn: je helpt de cliënt om gericht te blijven op het hoogste goed voor alle betrokkenen. Tijdens de laatste 2 modules leer je werken met een aantal veranderingsmodellen en interventietechnieken, die ontwikkeld zijn in Centrum GEA. Het zijn resultaatgerichte processen die op korte termijn een blijvend positief effect hebben en die de bewustzijnsevolutie versnellen .

In de loop van de tweede helft van de opleiding doet elke cursist minstens 6 proef-coaching-sessies met coachees van buiten de groep.  Tijdens deze proef-coachings demonstreer je dat je met iemand onbekend een zinvol gesprek kan voeren,  bewustwording op gang brengen en positief veranderingswerk kan doen.

Sowieso krijgt je bewustzijn een stevige boost door deze intense opleiding. Veel deelnemers rapporteren dat de opleiding, naast een professionele vorming, ook het effect heeft van een intensief groei-jaar in zelfontplooiing (zie getuigenissen van deelnemers van de vorige jaren).

Schrijf je hier in

 

Enkele getuigenissen

 • Deze coaching-opleiding raakt in alle opzichten de kern van wie ik ben. Ik heb veel meer inzicht gekregen in mijn functioneren. Ik ben er niet alleen als mens enorm door gegroeid, maar vooral als coach en trainer heb ik deze opleiding als zeer verrijkend ervaren. Ze heeft me een grondige en stevige basis gegeven om mijn begeleidingswerk te verdiepen. ‘
  Martine Verheye, Coach en trainer bij VDAB.
 • ‘De cursus heeft me diep geraakt. Er wordt nooit afgebroken, er wordt altijd vertrouwen gegeven om het eigen evolutieproces te kunnen ont-dekken. Naast de vele boeiende coachingsprocessen, zoals het PAVA-model en Zelf-Integratie, zijn me het werken met de 3 grote taboes (dood, seks en geld) erg bijgebleven.
  In deze opleiding heb ik geleerd om te helpen zonder te helpen. Door gewoon te zijn en toe te laten, te observeren en weer toe te laten en om van daaruit te reageren. De training heeft me ongelofelijk verrijkt om een brede scala aan mogelijkheden paraat te hebben om bij anderen helderheid te brengen, met respect voor mezelf en voor de ander.’
  Een warm aan te bevelen opleiding!’
  Daniella Van Gelder, schoonheidszorgen, personal style consulente, coach, energetisch consulent in healing-technieken

 • ‘Deze opleiding, die ik als heel bezield ervaren heb, is ongetwijfeld een van de beste investeringen die ik  gedaan heb. Ik kan ze integraal aanwenden in mijn werksituatie. Warm aan te bevelen!’
  Iris Mervillie,  Consultant

 • ‘Onder begeleiding van een ervaren trainer heb ik leren werken met een aantal heel waardevolle tools, zoals de sleutel van creatie, de logische niveaus en de future pace. En vooral het PAVA-bewustzijnsmodel is een heel stevige krachtbron in mijn leven geworden. Een sterk punt in de opleiding vond ik dat je eerst leert je aandacht voelbaar te verankeren bij jezelf om van daaruit in verbinding te gaan met anderen. Mijn verwachting is dat ik binnen het intern re-integratietraject van de FOD Justitie collega’s professioneel kan verderhelpen.’
  Marijke Konings, ambtenaar FOD Justitie R.O.

 • ‘De inhoud van deze opleiding is heel waardevol voor iedereen die op een professionele manier in verbinding gaat met anderen. Een van de vele dingen die ik geleerd heb is om sterk contact te maken met anderen en om terzelfdertijd dicht bij mezelf te blijven. De lesgever heb ik als heel authentiek ervaren: hij doceert wat hij leeft en hij leeft wat hij doceert.’
  Nel Creve,  vroedvrouw, coordinator bio-teelt Ourobouros

 • ‘Dit is een opleiding die voor mij veel dieper reikt dan wat de naam doet vermoeden. In de loop van de opleiding wordt continu een klare spiegel voor zelfreflectie voorgehouden. Daardoor maak je grote sprongen in bewustwording, met blijvende positieve veranderingen in je dagelijkse leven als gevolg. In deze opleiding zit de balans tussen theorie en praktijk heel goed.  De veelheid aan bewustzijnsverruimende interventies en processen, die je aanleert is een groot pluspunt. Bijvoorbeeld de methode van Zelf-Integratie, een techniek waarin een waaier aan verschillende invalshoeken samengebundeld zijn tot één zeer krachtige oefening, die je effectief helpt om in het reine te komen met je verleden.’
  Isabelle Lemahieu, zaakvoerder immobiliënvennootschap

 • “Deze opleiding voelt als thuiskomen. Het is een synthese van wat ik weet uit mijn opleiding als arts. Het is de herkenning van een zoektocht naar zin. Ik heb al veel opleidingen genoten, maar nog nooit zoiets degelijk.” – S.T. (arts)

 • ‘De opleiding heeft me geïnspireerd, uitgedaagd en geconfronteerd…De tools die we aangereikt kregen, de oefeningen en de feedback vond ik bruikbaar en soms ook zeer diepgaand met grote impact.  De lessen zijn gebracht met enthousiasme en zorg voor iedereens welbevinden. Fijn dat de theorie direct aan de praktijk wordt getoetst en dat er ook tussendoor veel geoefend werd…In ieder geval dankbaar dat ik deze opleiding volgde.’ Cindy Quanten

 • ‘Deze opleiding was voor mij een zeer mooie, waardevolle aanvulling op mijn werk als shiatsu therapeute en paardencoach. Het grote verschil met andere coaching opleidingen én de absolute meerwaarde van deze training is de grote aandacht die besteed wordt aan zelfinzicht en bewustwording. Een absolute aanrader voor iedereen die wil leren coachen met diepgang en niet louter vanuit techniek.’ - Nele, shiatsu therapeute, paardencoach, VZW Anima Luce
   
 • ‘De wijze waarop Joost de opleiding brengt en heel ruim een thema kan uitdiepen is uniek. Vooral in de observaties en de persoonlijke feedback merk je Joost zijn oog voor detail. De zorg voor het proces van inleving in volle aanwezigheid en het volledig afstemmen op de cliënt gebeurt heel grondig. Ik ben dankbaar voor deze mooie reis die begeleid werd door een ervaren gids.’ - Pascal Droogers, Trainer/Coach/Consultant bij PDCA
 • “De opleiding zou ik van harte aanbevelen aan mensen die de moed hebben om zichzelf onder ogen te zien en die tegelijkertijd ook hun talenten willen ontdekken of verder willen uitdiepen. Hetgeen ervoor klaar is, kan worden losgelaten, wat soms moeilijk was, en gelijkertijd als een bevrijding aanvoelde. Tijdens de opleiding ontdek je jouw oude patronen en je leert, na acceptatie ervan, de mogelijkheid om ze te doorbreken. Deze opleiding is heel praktijkgericht. Je leert je eigen kracht kennen en ervaren. En je merkt, dat er zoveel meer in je zit dan je ooit voor mogelijk hield. Een aanrader !” – Snauwaert Maria

 • ‘Ik heb de opleiding als zeer verrijkend ervaren, zowel voor mijn persoonlijke ontwikkeling, als in mijn rol als coach. In deze cursus werden mij tools en technieken aangeleerd die mij als mens krachtiger gemaakt hebben en die mij sterk in mijn schoenen doen staan als coach.’ - Marjan Braspenning

 • “Deze cursus is volledig wat ik ervan verwacht had, eigenlijk meer. De inhoud geeft veel nieuwe inzichten en bevordert persoonlijke veranderingen.” – I. De Mesmaeker (Bedrijfsleider)

 • “Deze opleiding verrast. Eenvoudige zaken brengen kernzaken naar boven. Het is een voorrecht te mogen delen van de professionaliteit en ervaring van de lesgever.”- Sofie (stafmedewerker)

 • ‘Ik vond het heel boeiend om te ervaren hoe ook de stevige boost in mijn individueel proces van zelfontplooiing geïntegreerd is in de opleiding, met de oefeningen als hulpmiddel.’ - W.C., Loopbaancoach

   

Overzicht van de centrale thema’ s van de opleiding:

• Tijdens de opleiding worden alle attitudes, vaardigheden, interventies en technieken die aangeleerd worden, ook toegepast op jezelf, om zo je eigen proces van verdere bewustwording en zelfontplooiing een boost te geven.

• Elk aspect, elke kwaliteit en elke vaardigheid waarrond gewerkt wordt leer je telkens herkennen bij jezelf en bij de ander, je leert het ook zonder oordeel te erkennen en je doet oefeningen om de beperkende patronen te transformeren tot meer ondersteunende patronen, zowel bij jezelf als bij anderen.

• Elk patroon, elk kader en elke benaderingswijze wordt theoretisch gekaderd. Het zijn vooral de oefeningen die je doet (meestal per 2 of per 3) en de feedbackmomenten (individueel tijdens de oefeningen en in groep na de oefeningen) die ervoor zorgen dat je de impact voelt waardoor het transformatieproces in jezelf positief gestimuleerd wordt en waardoor je de aangeboden onderwerpen integreert in jezelf en vlot kan toepassen als coach op anderen.

• Alle vaardigheden, patronen, oefeningen en interventies die aangeleerd worden beleef je zowel in de rol van cliënt als in de rol van coach. Tijdens een aantal oefeningen ben je ook in de rol van neutrale observator

• In de tekst hieronder -en ook in de opleiding- gebruiken we het woord coaching als verzamelnaam voor elke vorm van begeleiding van anderen op vlak van zelfontplooiing, innerlijke groei, bewustwording en voor het vergroten van de communicatieve, mentale, emotionele en spirituele intelligentie.

Schrijf je hier in

Beknopte inhoud per module

Module I: Basisattitudes en essentiële vaardigheden voor professionele begeleiding

In deze module leer je de basishoudingen voor het versterken van je innerlijke veerkracht, gecenterd zijn en zelfzorg: Je lichaamshouding en de manier waarop je kijkt, communiceert en omgaat met je gevoelens, bepalen of je al dan niet in contact bent met je innerlijke kracht. Het bepaalt of je al dan niet de emoties van anderen overneemt. De basistechnieken die je hier leert laten je toe om sterke betrokkenheid en effectieve communicatietechnieken te combineren met het bewaken van de eigen integriteit en met het behoud van je mentaal-emotionele grenzen. Stevig lichaamsbewustzijn, bewustzijn van je ademhaling en je energiestroom zijn daar een belangrijk onderdeel van. Deze vaardigheden zijn onmisbaar voor iedereen die groepen of individuen begeleidt.

Bijkomende vaardigheden die je leert zijn:

• Het verschil herkennen tussen de 5 aspecten van Coaching: mentoring, consulting, life coaching, training en psychotherapie. De kracht en de valkuilen van elk van deze 5 aspecten in kaart brengen.

• Expliciet en impliciet mandaat voor coaching.

• Resonantie en betrokkenheid opbouwen met de cliënt, op vlak van woordgebruik, mimiek, lichaamshouding en stemgebruik.

• De kwaliteit van betrokken neutraliteit ontwikkelen.

• Volledig acceptatie van wat er is en van de ander.

• Consequent ecologisch, niet-oordelend en ondersteunend (resourceful) taalgebruik hanteren.

• Het verschil tussen beschrijvende taal en evaluerende taal; het clean language model.

Doelstellingen en wensen (helpen) formuleren en de realisatie ervan bijsturen.

• Bewustzijn van je waardenhiërarchie.

• Het 3-fasengesprek (Probleem – oplossing/doelen – hulpbronnen).

• Het verschil tussen probleem-oplossend coachen en doel-gericht coachen.

Innerlijke krachtbronnen bewust maken en deze in elke situatie kunnen inzetten.

• Soepel hanteren van de 5 waarnemingsposities.

• Je eigen ‘model van de wereld’ in kaart brengen en leren tijdelijk opzij zetten.

• Het verschil tussen ondersteunen en oplossen; tussen advies geven en de ander helpen om bij de eigen inzichten te komen.


Module II: De dynamiek van het positief beïnvloeden van anderen.

• De 3 basisvoorwaarden voor verandering: jezelf vanuit metastandpunt kunnen zien, jezelf zien als iemand die in evolutie is en toekomstperspectief hebben of creëren.

• Anderen begeleiden vanuit een stevig intern referentiekader.

• Inzicht verwerven in de psychische mechanismen: incongruentie, zelfsabotage, onderdrukking, introjectie, projectie, overdracht en tegenoverdracht.

• Herkennen van en helpen omgaan met manipulatie, emotionele chantage, sub-assertiviteit, assertiviteit en agressie.

• Je eigen sterktes en zwaktes kennen. Je werkpunten gericht aanpakken.

• Als coach maximaal vertrouwen op alle informatie uit je onderbewuste.

• Beperkende overtuigingen transformeren tot ondersteunende overtuigingen.

• Nagaan op welke terreinen je deterministische versus vrije wilsovertuigingen hebt.

• Emotionele intelligentie: onderdrukking, permissiviteit, parasietemoties en compenseren.

• Emotionele trauma's herkennen en helpen integreren.

• Inschatten waar iemand staat in zijn/haar ontwikkeling. Nagaan welke minimale bewustwording en/of interventie een maximaal ondersteunend effect zal hebben voor de ander.

•  Zowel impliciet als expliciet werken vanuit de 6 logische niveaus.

• Transpersoonlijke coaching deel I:

   - Herkennen en oproepen van eenheidservaringen en de kracht ervan toegankelijk maken.

   - Jezelf en de ander kunnen zien vanuit eenheidsbewustzijn; Jezelf en anderen vergeven.

   - De wortels van angst, schuld en schaamte elimineren.

• Elk van de 3 bewustzijns-transformerende houdingen versterken en ze tegelijkertijd actief houden: volledige acceptatie, helder onderscheidingsvermogen en je focus houden op je doelen en visie.

 Module III: Coaching-opdrachten definiëren, afbakenen, inleiden en volbrengen; extra ondersteunende kaders en coaching-principes.

• Je rol als coach bepalen en afbakenen, intakegesprek, doelen van de coaching bepalen en bijsturen.

• Bepalen en bewaken van kader, beoogd effect, inhoud en missie van een coaching opdracht.

• In kaart brengen of updaten van je belangrijke levensgebieden; deze herprioritiseren, tevredenheidsscore bepalen en verwaarloosde levensgebieden activeren.

• Metaforische coachen: herkennen van en voortbouwen op de beeldspraak van de cliënt.

• Psychisch-emotionele Grenzen deel II: Het verschil tussen ondoordringbare muren; geen grenzen hebben en het hebben van duidelijk grenzen. Bewust kiezen voor elk van de 3 modaliteiten.

• Transpersoonlijke coaching deel II:

3

   - Het verschil kennen tussen wat je wil, wat je nodig hebt en wat er nodig is.

   - Gehechtheden en aversies herkennen en loslaten.

   - Het verschil tussen impliciet transpersoonlijke en expliciet transpersoonlijke coaching.

   - Coachen vanuit de 4 basis-noden: veiligheid, goedkeuring, controle en verbondenheid/éénheid.

• Eigenheid en verbondenheid kunnen zien als 2 aparte kwaliteit, die je elk maximaal kan ontwikkelen.

• Het verschil herkennen tussen remediërend, generatief en evolutief  coachen.

• Leren luisteren naar en inspelen op de vraag achter de vraag.

• De signalen van je intuïtie sneller en duidelijker oppikken en volgen.

• Werken met het zelfbeeld: zelfwaardering, eigenwaarde en assertiviteit.

• Bewustwording van je innerlijke dialoog en van je innerlijke beelden.

• Werken met de tijdslijn: onder meer je toekomstige zelf in je gerealiseerde doel visualiseren.

• Herkennen van psychopathische, neurotische en psychotische symptomen.

• Je grenzen als begeleider kennen en respecteren. Weten wanneer doorverwijzen of bijkomende ondersteuning nodig is (naar arts, psychiater,…).

• Alle geleerde vaardigheden toepassen in de loop van minstens 6 oefen-coaching-gesprekken met cliënten van buiten de opleiding (gespreid over module III en IV).

Module IV: Krachtig en authentiek leiderschap: interventies en veranderingsprocessen.

In deze module krijg je de finesses van alle invalshoeken onder de knie. Dit doe je onder meer via een aantal specifieke werkmodellen die ontwikkeld zijn in Centrum GEA, en die voor duizenden cliënten al hun sterk transformerend effect bewezen hebben.

• Zelf-Integratie, een coaching methode om in het reine te komen met jezelf en met je verleden. Deze methode is zeer efficiënt voor het oplossen van onverwerkt verlies en abrupte veranderingen en gevoelens van spijt en schuld. De methode is een krachtig hulpmiddel om je zelfbeeld en je eigenwaarde van binnenuit te versterken. Zie ook het boek Het Gouden Geschenk (uitg. Ankh-Hermes, 2007) geschreven door Joost Vanhove. Info, getuigenissen en boekbesprekingen:

2

https://www.centrumgea.be/publicaties/gouden_geschenk.php 

• De Sleutel van Creatie is een eenvoudig model om je (of jouw organisatie) op een directe manier te laten werken met doelen, de achterliggende waarden, de tijdslijn en de 5 waarnemingsposities; door middel van symbolen, plaatsankers en eenvoudige visualisaties.

• Het Uitklarend Gesprek, een manier van spreken, met ingebouwde veiligheid en grenzen, om gespannen relaties te ontmijnen en om moeilijke boodschappen op een duidelijke en niet aanvallende manier over te brengen.

• De oogbewegingen ‘aflezen’ en aanwenden om beperkende patronen te transformeren.

• Autoriteitsthema en eindverantwoordelijkheid:

  De (over)verantwoordelijkheid die je van iemand anders overgenomen hebt, teruggeven en de    

  verantwoordelijkheid voor jouw leven, die anderen van jou overgenomen hebben, terugnemen.

• Met de Directe Release - methode leg je op een vlotte manier je innerlijke weerstanden, negatieve  

  emoties en beperkende overtuigingen bloot en leer je deze gemakkelijk loslaten.

• Body Awareness, fysieke kracht en mentale fitheid. Een mix van aandachts-, stretching-, ademhalings-, visualisatie-, hand-, arm-, rug- en oogbeweginsoefeningen uit verschillende tradities, waaronder hatha yoga, kriya yoga, Tibetaanse yoga, Taoïstische yoga, mindfuness, advaita vedanta, ademhalingscoaching en Edgu. De oefeningen (in tijdsduur variërend tussen 3 seconden en 5 minuten), helpen je om je energie te focussen, om je aandacht op te frissen (vb na moeilijke of lange besprekingen), om mentaal en lichamelijk fit te zijn.

• Perfectionisme gericht aanpakken.

• Herkennen en helpen integreren van de 3 grote taboes: geld, seks, dood; en van het verborgen taboe: eten

Klik hier voor een overzicht van alle onderwerpen, vaardigheden en interventies die aan bod komen in de opleiding.

Data en prijzen 2019

Info-avond alle opleidingen: woensdag 19 september 2018, 19u30 in Gent

Info-avond met demonstraties: woensdag 12 december 2018, 19u30 in Gent

Gratis startdag: vrijdag 25 januari 2019, 10u in Gent

Formule: 22 vrijdagen, 1 zaterdag en 1 zondag 2019, 10u--17u 

 • Module I: Basisattitudes en essentiële vaardigheden voor professionele begeleiding

vrijdag 25 januari 2019
vrijdag 1, 15 en 29 maart 2019
vrijdag 12 april 2019
vrijdag 3 mei 2019

 • Module II: De dynamiek van het positief beïnvloeden van anderen.

vrijdag 21 juni 2019
vrijdag 5 juli 2019
vrijdag 20 september 2019
vrijdag 27 september 2019
vrijdag 4 oktober 2019
vrijdag 11 oktober 2019

 • Module III: Coachingopdrachten definiëren, afbakenen, inleiden en volbrengen

vrijdag 18 oktober 2019
vrijdag 25 oktober 2019
vrijdag/zaterdag/zondag 1, 2 en 3 november 2019
vrijdag 8 november 2019

 • Module IV: Krachtig en authentiek leiderschap: interventies en veranderingsprocessen

vrijdag 13 december 2019
resterende data komen later op de site.

Data en prijzen 2017-2018

Info-avond met demonstraties: woensdag 17 januari 2018, 19u30 in Gent

Gratis startdag: vrijdag 19 januari 2018, 10u in Gent

Formule: 24 vrijdagen 2018, 10u--17u 

 • Module I: Basisattitudes en essentiële vaardigheden voor professionele begeleiding 


vrijdag 19 januari 2018
vrijdag 9 en 23 februari 2018
vrijdag 2, 16 en 30 maart 2018

 • Module II: De dynamiek van het positief beïnvloeden van anderen.

vrijdag 13, 20 en 27 april 2018
vrijdag 4 mei 2018
vrijdag 22 en 29 juni 2018

 • Module III: Coachingopdrachten definiëren, afbakenen, inleiden en volbrengen

vrijdag 28 september 2018
vrijdag 5, 12, 19 en 26 oktober 2018
vrijdag 2 november 2018

 • Module IV: Krachtig en authentiek leiderschap: interventies en veranderingsprocessen

vrijdag 9 november 2018
vrijdag 7 en 14 december 2018

vrijdag 4, 11 en 18 januari 2019
 

Trainer: Joost Vanhove

Locatie: Centrum GEA, Prinses Clementinalaan 92 9000 Gent

Inschrijven

Prijs: €4114 incl BTW  (€3400 excl BTW + €714 BTW)
Als je in aanmerking komt voor KMO-portefeuille kan je €1360 subsidies krijgen

Prijs per module van 6 dagen: € 1149,5 incl BTW (€950 excl BTW + €199,50 BTW)
Als je in aanmerking komt voor KMO-portefeuille kan je €380 subsidies krijgen

Inclusief de syllabus, lesmateriaal, dranken en versnaperingen.  
Het spreekt voor zich dat een certificaat enkel wordt uitgereikt na het volgen van de 4 modules met maximum 10% afwezigheid.

Betaling met KMO-portefeuille voor zelfstandigen is mogelijk.

Centrum GEA vzw is door de Vlaamse Overheid erkend voor de subsidie van KMO portefeuille.  Indien uw zaak aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 40% van het netto bedrag van de opleiding.  Het BTW bedrag betaal je rechtstreeks aan Centrum GEA vzw.  Voorwaarde is dat je de subsidie moet aanvragen (ten laatste) binnen de 2 weken na de start van de opleiding. Erkenningsnummer van Centrum GEA vzw voor de pijler opleidingen: DV.O103649.  Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be