zelfontplooiing
coaching
opleidingen

Centrum GEA

centrum GEA

loopbaancheques
KMO portefeuille
Vlaamse overheid


NLP & eenheidsbewustzijn

NLP & eenheidsbewustzijn 

In het gedachtegoed van éénheidsbewustzijn gaat men ervan uit dat we in essentie allemaal verbonden zijn met elkaar en dat de idee dat we afgescheiden zijn van elkaar een illusie is. Een illusie waar we zó sterk in geloven dat het voor de meesten de enige "realiteit" is.
In de mate dat we ons enkel identificeren met de informatie van onze uiterlijke zintuigen en met de materiële wereld, geloven we rotsvast in het 'feit' dat we afgescheiden zijn van elkaar en dat we onvermijdelijk gevangen zitten in de wereld van de dualiteit, de wereld van tegenstellingen: licht en duisternis, leven en dood, jong en oud, rijk en arm, ziek en gezond, gelukkig en ongelukkig, slagen en falen, ...

Steeds meer mensen krijgen echter spontane ervaringen van diepe, innerlijke vrede en verbondenheid. Dit zijn momenten waarop alle tegenstellingen overstegen worden. Dergelijke ervaringen, die vroeger 'mystieke ervaringen' genoemd werden, gaan dikwijls gepaard met een intens gevoel van innerlijke rust en verbondenheid; een gevoel dat onafhankelijk is van uiterlijke omstandigheden, los van voorwaarden, waarbij mensen een plotse ervaring hebben van wie ze eigenlijk in hun essentie zijn en altijd geweest zijn: puur, oneindig bewustzijn, diepe innerlijke vrede, die eeuwig en alles omvattend is. Ook mensen die totaal niet bezig zijn met innerlijke groei of bewustwording krijgen vb. te midden van een drukke supermarkt, dergelijke éénheidservaringen, waarbij ze zich op een diep niveau verbonden voelen met alles en met iedereen.

De beschrijving van de eenheidservaring, gelegen voorbij deze illusoire wereld van vormmanifestatie, bevindt zich in de kern van alle grote esoterische tradities en in de teksten van mystici uit al deze tradities: onder meer een aantal vormen van het sjamanisme, advaita vedanta (de oude Tibetaans-Indiase leer van non-dualiteit), de leer van de Mysteriescholen uit de mediterrane oudheid, de daaruit voortgekomen vormen van gnostiek (vóór-christelijke en vroeg-christelijke esoterische leringen), oude en hedendaagse apocriefe christelijke geschriften, het Soefisme, het Boeddhisme en de hedendaagse filosofische strekking van non-dualiteit.

In de loop van de voorbije decennia hebben wij, trainers, assistenten, cursisten en sympathisanten van DNA ervaring gehad met meerdere van deze vormen van non-dualiteit. In onze cursussen en opleidingen brengen we steeds 2 invalshoeken samen: enerzijds de aanpak vanuit non-dualiteit zoals we hierboven geschetst hebben: leren om steeds sneller en gemakkelijker tot een beleving van innerlijke vrede en verbondenheid te komen (een van onze allergrootste krachtbronnen), onafgezien van de uiterlijke omstandigheden. Anderzijds de dualistische aanpak van zelfontplooiing en persoonlijkheidsontwikkeling: het verbeteren van onze mogelijkheden en capaciteiten in ons concreet dagelijks leven. We proberen zoveel mogelijk een evenwicht te bereiken tussen de benadering vanuit het transpersoonlijke (éénheidsbewustzijn) als vanuit de persoonlijkheid, zonder één van de 2 invalshoeken in de schaduw te stellen van de andere.
Aangezien ons denkvermogen en het gebruik van taal volledig verankerd zijn in de wereld van de dualiteit, is een juist begrip van non-dualiteit niet altijd voor de hand liggend: spreken en schrijven over dualiteit is per definitie een paradoxaal gegeven. Voor ons ego - het deel in ons dat wil vasthouden aan het idee van de afscheiding - is het idee van verbondenheid en éénheid de allergrootste vijand. Het ego is ook zeer snugger om elke ervaring van verbondenheid en liefde te ontwijken, te verdraaien en te onderwerpen aan al zijn ingenieus opgebouwde voorwaarden.

Een juist begrip van non-dualiteit en van de subtiele valkuilen van het ego biedt een verdieping van het begrip van NLP en plaatst NLP in een ruimer, meer omvattend kader. Anderzijds biedt het NLP-kader ook verrassend nieuwe inzichten in het juist begrijpen en concreet toepassen van non-dualiteit. NLP is een grote hulp om zienswijzen aan te bieden die ons de achterliggende realiteit van éénheid en verbondenheid steeds beter laten voelen en ervaren. Terwijl we vb. in de NLP opleiding werken met het bereiken van doelstellingen, gaan we tegelijkertijd na hoe we in de huidige situatie al in vrede kunnen zijn met onszelf en met de wereld. Daardoor wordt het paradoxaal genoeg, duidelijker welke doelen het best bij ons passen en realiseren we die doelen ook gemakkelijker. Vanuit het NLP kader kunnen we duidelijke tips afleiden om de beleving van verbondenheid te integreren in ons dagelijks leven en om op een vlotte manier een verschuiving te laten gebeuren: van het ons vereenzelvigen met de dualiteit naar het ons vereenzelvigen met éénheid, verbondenheid en mededogen. Door specifieke oefeningen word je je meer bewust van schuld- en spijtgevoelens en van angst-, aanvals- en verdedigingsgedachten, de favoriete instrumenten van het deel in ons dat wil blijven geloven in afscheiding. Al deze obstakels leer je transformeren tot gevoelens van diepe innerlijke vrede en verbondenheid.

Uiteraard geven we deze inzichten mee in de marge van onze opleidingen en nemen de cursisten ervan mee wat voor hen bruikbaar of passend is, afhankelijk van hun visie en model van de wereld.