Er bestaan 4 mogelijkheden tot navorming in Psychodynamica.

 

Vervolgopleiding na het basis groeijaar Psychodynamica

De vervolgopleiding bestaat uit een reeks van 4 halve dagen (3 lesuren); telkens één per maand.

Deze vervolgopleiding Psychodynamica na het basis groeijaar staat open voor iedereen die de Psychodynamica opleiding gevolgd heeft:
- tot en met het basis groeijaar
- tot en met de vroegere 2 jaar zelfontplooing voor 2017
- voor jou als healer 
-  voor jou als reader
wanneer je graag nog wat wil verder oefenen met zelfhealing, of wanneer je een opfrissing nodig hebt van de structuur van de zelfhealingmodellen.
Stuur je vragen en je suggesties voor de oefeningen die je graag herhaald wil zien, naar de trainer: Ellen Jult ellen.jult@hotmail.com
 

 
 
 

Postgraduaat voor coaches in healingtechnieken

Reeks van 3 opleidingsdagen, 1 per trimester

De reeks dient als één geheel gevolgd te worden, om de opbouw  in de didactische aanpak en het groepsproces intact te houden.

Ze is bedoeld voor mensen die de eerste 2 jaren van de 3jarige professionele opleiding tot energetisch coach met succes gevolgd hebben. Doel is om studenten uit verschillende lichtingen bij elkaar te brengen om zo een kruisbestuiving tot stand te brengen en de mogelijkheden tot oefenen op elkaar te vergroten.

Dit postgraduaat steunt op 4 pijlers:

1) het verder verdiepen en inoefenen van bestaande healingmodellen.

Studenten die een bepaalde healingmethode  beter onder de knie willen krijgen, of vragen hebben over de structuur van de methode, kunnen aanvragen om het inoefenen van dit model op het programma te zetten.

2)casusbesprekingen uit de eigen healingpraktijk

Het bespreken in groep van bepaalde specifieke healings die je hebt uitgevoerd, is zeer nuttig en waardevol voor alle deelnemers. Iedereen kan hier iets uit leren. 

Het is mogelijk dat je vragen hebt over de gevolgde strategie, over de specifieke problematiek van een klant, of over het healen van meer complexe situaties.

Je kan steeds casussen ter bespreking doorsturen naar de trainer. Doe dit ten minste 14 dagen voor de datum van de volgende samenkomst.

3)vraag-en antwoordronde

Hierin kunnen vragen aan bod komen over klanten, over het runnen van je praktijk, over je eigen innerlijk proces, etc. Elke vraag is nuttig voor iedereen.

Leg ze op tijd ( 14 dagen bij voorbaat) voor aan de trainer, zodat er rekening mee kan gehouden worden bij het opmaken van het programma. 

4) het aanbrengen en inoefenen van nieuwe healingschema's

Het is mogelijk dat bepaalde schema's tijdens bepaalde opleidingsjaren niet (voldoende) aan bod kwamen. Je kan zeker aanvragen om die alsnog op het programma te zetten. Er zijn ook oefeningen en werkmethodes uit het basisgroeijaar (de 2 eerste jaren voor de oudere studenten) die niet werden omgezet tot healingmethode op anderen.

Ook die kunnen uitgewerkt worden tot weer een nieuwe tool in je healing-arsenaal. We houden dit wel voor de laatste dag van het postgraduaat, zodat eerst de bestaande modellen nog verder ingeoefend kunnen worden.

Deze postgraduaatreeks wordt dus op maat gemaakt voor de studenten die zich inschrijven. Jullie input is daartoe wel onontbeerlijk!

Momenteel wordt dit postgraduaat niet aangeboden.

Een nieuw programma is voorzien in 2023-2024.

 

 

 

 

 

 
 

Postgraduaat voor coaches in healing-en readingtechnieken

Reeks van 3 opleidingsdagen, 1 per trimester

De reeks dient gevolgd te worden als één geheel, om de opbouw  in de didactische aanpak en het groepsproces intact te houden.

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die de 3jarige Psychodynamica opleiding tot energetisch coach met succes gevolgd hebben.

Het postgraduaat coach in healing-en readingtechniek werd al vaak georganiseerd voor vele lichtingen van afgestudeerde readers.

Wat opvalt is, dat mensen die professioneel geen of weinig readings doen, vaak niet (meer) naar het postgraduaat durven komen. Nochtans is het juist de bedoeling om ook die mensen die vinden dat ze te weinig met de readingmaterie doen,  een boost te geven. Het postgraduaat is dan ook vooral bedoeld om te oefenen op elkaar, in een geest van wederzijds respect en ondersteuning.

Ook kan je, wanneer je je niet (meer) veilig voelt in de readingmaterie, ervoor opteren om aan te sluiten bij het healingpostgraduaat, waar je ook vele van de healingmodellen weer kunt oprakelen, en zo geleidelijk je Psychodynamicakennis weer up to date brengt .

 

De postgraduaatreeks steunt op 4 pijlers:

1)Het inoefenen van bestaande readingmodellen

Geef aan welke schema's je dieper wil inoefenen, of waarover je vragen hebt.

2)Casusbespreking

Door de jaren is het zeker duidelijk geworden voor vele readers hoe leerrijk het kan zijn om gezamenlijk casussen te bespreken. Geef je input!

3)Vraag-en antwoordronde

Vragen over praktijkvoering, over specifieke klanten, over je eigen proces, over de techniek van het lezen, en nog veel meer, kunnen aan bod komen.

4)Nieuwe readingmodellen uitdiepen en inoefenen

Doorheen de jaren zijn er een aantal nieuwe technieken aangeboden in de postgraduaatreeksen. Sommige daarvan zijn absoluut niet door iedereen gekend, of werden nog niet echt geïncorporeerd in de praktijk na ontvangst. Het is wellicht nuttig uit dit vroegere aanbod een tool herop te nemen, die dan ofwel volledig, ofwel quasi nieuw is. Geef je input!

 

Alle voorstellen, vragen en suggesties dienen 14 dagen voor aanvang aan de trainer doorgegeven te worden.

Momenteel is er geen postgraduaat voor readers voorzien.

Een nieuw programma zal aangeboden worden in 2023-2024.

 

 
 

Assistentschap Psychodynamica

Het assistentschap tijdens de opleiding Psychodynamica biedt een grote meerwaarde om de dynamiek van groepsprocessen, grotere gehelen, en de invloed van individuele processen op die grotere gehelen te leren observeren en harmoniseren.
Dit kan een genezend proces op gang brengen in je eigen relatie met de familiekring of het werkveld.

Studenten die het 2e jaar afgerond hebben, kunnen ingezet worden als assistent in de eerste twee jaren van de opleiding.

Studenten die het 3e jaar afgerond hebben, kunnen ingezet worden in de volledige opleiding.

Het assistentschap kan alleen opgenomen worden na onderling overleg met de trainer.


Ook biedt het assistentschap een noodzakelijke basisvoorbereiding om trainer te worden,  en zelf les te geven, hetzij in energiewerk, hetzij in andere disciplines waarin het begeleiden van groepen op de voorgrond staat.